Iberiana – იბერია გუშინ, დღეს, ხვალ

სოჭი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, დვალეთი, ჰერეთი, მესხეთი, ჯავახეთი, ტაო-კლარჯეთი იყო და მუდამ იქნება საქართველო!!!

ჰუჯაბი

Posted by iberiana on ივლისი 30, 2012


როგორ გადმოიწია საზღვარმა 400 მეტრით ჰუჯაბის ქართული ეკლესიის სომხეთის შემადგენლობაში მოსახვედრად

ცნობილია, რომ სომეხთა ეპარქიას საქართველოში მრავალი პრეტენზია ჰქონდა: სტატუსის მინიჭებიდან დაწყებული და მათ მიერ სომხურად მიჩნეული ეკლესიების გადაცემით დამთავრებული. ხუთიოდე წლის წინათ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია თბილისში საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გამართულ საერთაშორისო სიმპოზიუმზე იმ თეზისების გამოქვეყნებამ, რომლებიც საქართველოში სომეხთა ეპარქიის წინამძღვრის თანაშემწემ და ეპარქიასთან არსებული საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორმა ლევონ ისახანიანმა წარმოადგინა. ამ თეზისების მიხედვით, თითქოს საქართველოს ტერიტორიაზე 600 სასულიერო ნაგებობა სომხური წარმოშობისაა; სომხური ეპარქია კი, არც მეტი და არც ნაკლები, მეხუთე საუკუნიდანაა წარმოდგენილი (რაც, ქართველ მეცნიერთა დადასტურებული მტკიცებით, სრული აბსურდია)…

სულ საქართველოში 800-მდე ეკლესია-მონასტერია აღრიცხული და, რაც მთავარია, ზემოთვე ხსენებული 600-ზე მეტი სასულიერო დანიშნულების ნაგებობების ჩამონათვალშია: მცხეთის ჯვარი, ანანურის კომპლექსი, მეტეხის ტაძარი, ზემო ბეთლემის ეკლესია. იმავე პერიოდში იდგა საქართველოში სომეხთა ეპარქიისთვის იურიდიული სტატუსის მინიჭების საკითხიც. საქართველოს საპატრიარქო მაშინაც სთავაზობდა სომხური ეკლესიის წარმომადგენლებს ერთობლივი კომისიის შექმნას სადავო საკითხების გადასაწყვეტად, იმის გათვალისწინებითაც, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასაც აქვს თავისი ინტერესები სომხეთის იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ისტორიული ქვემო ქართლია (იგულისხმება ლორე-ტაშირის ეპარქია, ისტორიული ქართული ეპარქია, სადაც არის ტაძრები, რომლებიც დღეს არ ეკუთვნის საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას) და სადაც ქართული ისტორიული მონასტრებია…

http://iberiana2.wordpress.com/armenia/hujabi/

One Response to “ჰუჯაბი”

 1. Джавахкская диаспора России said

  Как Грузинская Церковь отделилась
  от Армянской Апостольской Церкви

  Историческая справка

  Изначально грузинская церковь признавала верховенство Армянской церкви отчасти по политическим соображениям, отчасти же потому, что в Грузии христианство было принято от Армении. Кроме того, эта подчиненность во многом была основана на авторитете Григора Лусаворича, который до сих пор признается всеми христианами Кавказа, как свой первый и всеобщий апостол. Согласно греческому варианту “Жития Святого Григора” Григор Лусаворич послал в Иберию, Лазику и Албанию трех апостолов – Иренаркаса, Софриноса и Товма, вместе со святой Нино. (о последней – Е. Тайканшвили “Источники Грузинских летописей, I Обращение Грузии в христианство” Тбилиси 1910). Греческие историки тоже сообщают примерно об этом. Так, по словам церковного историка 5-ого века Соломена “Я узнал, что армяне приняли христианство раньше, чем грузины и другие” (Соломен, “История”).

  Сохранились также сведения, что в 4-6 веках грузинские католикосы получали свой сан от Армянской Церкви(Акинян Г.Г. “Кюрион – католикос грузинский” Вена 1910).

  И армяне, и грузины имели некое общее исповедание христианства. Для примера можно отметить, что каждый год большой караван паломников армян направлялся в Мцхети для поклонения тамошней святыне – Святому Кресту, в то время как такой же караван грузин каждый год направлялся в Вагаршапат для поклонения Святому Эчмиадзину (“Книга записей” Тбилиси 1901). Общими были также церковные обряды. Так, в то время грузинская церковь признавала “матах” (жертвоприношение, символизирующие пролитую Христом кровь за человечество), а также “пост Святого Саркиса” – обряды, которые до сих пор есть в армянской церкви.

  В деле же раскола главную роль сыграл грузинский католикос Кюрион, а также непоколебимая позиция Армянского католикосата. Дело было так.

  Кюрион родился в Джавахке, но, несмотря на это, он был грузином. Уже став взрослым, он перебирается в Каппадокию и там принимает ортодоксальное православие. Но после возвращения на родину в 594 году он скрывает свое вероисповедание. Более того, он нанимается на службу к армянскому католикосу Мовсесу Ехвардеци (575-604) и добивается карьерного роста – назначается канцлером католикосской службы.

  В 598 году умирает католикос Грузии, после чего из Грузии в Эчмиадзин прибывает большая делегация грузинских князей и вельмож для того, чтобы просить назначения нового католикоса. После консудьтаций самим подходящим кандидатом на пост католикоса Грузии признается Кюрион, который и назначается католикосом под именем Самуила II-ого (598-612).

  После этого Самуил II (Кюрион) в Грузии разворачивает бурную деятельность по пропаганде ортодоксального православия. Стоит заметить, что его старания находили отклик в стране, особенно в свете того, что после падения Грузинского царства постепенно назревал вопрос не допущения ассимиляции грузин в обшехристианском пространстве.

  Но до поры до времени Самуил II (Кюрион) не действовал открыто: был еще жив католикос и одновременно его наставник Мовсес Ехвардеци. В конце 604 года Мовсес Ехвардеци умирает, и это как бы развязывает Самуилу II-у (Кюриону) руки. Ситуация складывается в его пользу еще и потому, что избрание очередного армянского католикоса затянулось из-за начавшейся войны между Персией и Византией. Временным исполнителем обязанностей армянского католикоса становится Вртанес Багратуни, брат небезызвестного Смбата Багратуни. Весь 605 год ушел на подготовку избрания нового католикоса армян. В конце концов, в 606 году созывается церковный собор, в повестке которого был один этот вопрос. Но католикос опять не избирается, а вместо этого собором принимается свод правил, который, в свете недавних гонений императора Маврикия, ужесточал санкции против духовных лиц византийского обряда. В частности, в нем содежался пункт, гласивший о том, что православное духовное лицо не имеет право занимать высокий пост в системе армянской церкви даже после покаяния.

  Это решение уже ставит Самуила II (Кюрионв) в невыгодное положение и он начинает деятельность по отделению, благо в Грузии давно уже была такая тенденция. Ситуация накаляется и уже готова была взорваться. Нужен был только толчок, который и происходит в пограничном с Грузией городе Гадженк (Цуртав), который находился на крайнем севере-востоке провинции Гугарк (По словам Страбона “река Арагва протекает с Кавказских гор и сливается с Курой. Они же и есть границы между Арменией, Иберией и Албанией. Из Армении в Иберию можно попасть по ущельям Арагви или Кура” Страбон).

  Армянский первоисточник-современник Ухтанес так передает ход событии (“История”, Вагаршапат 1871):

  Армянский епископ этого города по имени Мовсес имел давние недружеские отношения с Самуилом II-ым (Кюрионом). После принятия правил против византийских ортодоксов, он, к концу 606 года каким-то образом выясняет про “православное прошлое” Самуила II-о (Кюриона) и сразу же сообщает об этом в Эчмиадзин. И пока там думали, что делать, Самуил II (Кюрион) предпринимает ответный шаг. Дело было в том, что в городской церкви Гадженк служба велась на армянском языке , по причине чего местные грузины не имели возможность понять ее. Самуил II (Кюрион) повелевает, чтоб отныне служба в церкви шла только на грузинском. В это же время приходит категорическое указание из Эчмиадзина Мовсесу немедленно помириться с Самуилом II (Кюрионом). Мовсес едет в Мецхети с повинной, но Самуил II (Кюрион) отказывается мириться с ним и даже ставит Мовсеса в такое положение, что он вынужден спасаться бегством.

  Эчмиадзин направляет Самуилу II-ому (Кюриону) письмо, на который тот отвечает уклончиво. Переписка продолжается некоторое время и никто не хочет уступать. В 607-ом году наконец избирается новый армянский католикос, который принимает имя Абраам Алтабанеци (607-615). Он тоже продолжает переписку, но результата так же не получается из-за неуступчивости сторон.

  Окончательный разрыв произошел в начале 609 года, в связи с празднованием рождества Христова…

  После этого в дальнейшем предпринимались попытки снова объединить две Церкви, но все они заканчивались провалом. А после того, когда грузинская церковь попала под полное влияние греческой церкви, она заняла в отношении армянской церкви особо непримиримую позицию. В собственно грузинских источниках были уничтожены все былые свидетельства единства, изменены были религиозные предания и т.д…

  В 1103-ом году на соборе в Раб-Урбанисе Армянская церковь была признана грузинским как еретическая (Л. Меликсет-Бек “Грузинский извод сказании о посте Араджавор” Петроград 1917)…

  Источник: http://husisapail.narod.ru/gruzzerk.htm

  Like

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s