Iberiana – იბერია გუშინ, დღეს, ხვალ

სოჭი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, დვალეთი, ჰერეთი, სამცხე, ჯავახეთი, ტაო-კლარჯეთი იყო და მუდამ იქნება საქართველო!!!

• ყარსის ხელშეკრულება

***

 

teimuraz gvantseladzeთეიმურაზ გვანცელაძე

14.07.2019

ზოგიერთი პოლიტოლოგი და ვაიპოლიტიკოსი ყარსის ხელშეკრულებით გვაშინებს, მაგრამ ავიწყდებათ, რომ იგი არ არის ლეგიტიმური დოკუმენტი, ვინაიდან მისი ხელისმომწერი საქართველოს სსრ, სომხეთის სსრ და აზერბაიჯანის სსრ წარმოადგენდნენ რუსეთის სფსრ-ი მიერ დაპყრობილი საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ტერიტორიებზე უკანონოდ შექმნილ მარიონეტულ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებს, ხოლო ამ სამი სსრ-ს “ხელისუფლება” არ ყოფილა მოსახლეობის მიერ კანონიერად არჩეული.გთავაზობთ ამ ხელშეკრულების რუსულ და თურქულ ტექსტებს, რომლების არც ძირითად ტექსტში და არც სამ დანართში საერთოდ არაფერი წერია იმის შესახებ, თითქოს ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 100 წელი იყოს, როგორც ამას ცრუობენ ზემოთ ნახსენები პოლიტოლოგ-პოლიტიკოსები.

***

ყარსის ხელშეკრულება

15 თებერვალი, 2016

karsisxelshe.jpg_15697

ყარსის ხელშეკრულება 1921 წლის 13 ოქტომბერს გაფორმდა. ხელშეკრულებას ხელი რუსეთის, თურქეთის და ასევე სომხეთის, საქართველოს და აზერბაიჯანის საბჭოთა სოციალისტურმა რესპუბლიკებმა მოაწერეს. საქართველოს სსრ-ს მხრიდან ხელშეკრულებას ხელი შალვა ელიავამ და ალექსანდრე სვანიძემ მოაწერეს. ხელშეკრულება ხუთ ეგზემპლარად – რუსულ, თურქულ, ქართულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე გაფორმდა.

სამწუხაროდ, ამჟამად  ხელშეკრულების ორიგინალი ქართული ტექსტი ან სხვა ენებიდან აკადემიურად შესრულებული თარგმანი არ მოიპოვება. ყოველ შემთხვევაში „ყოვლისმცოდნე“ Google ასეთ რამეს ვერ გვთავაზობს. ეს ფაქტი ქართველი პოლიტიკოსების, ექსპერტების და ჟურნალისტების დიდ შეცდომად უნდა მივიჩნიოთ. იმის მიუხედავად, რომ ქართულ ინტერნეტ-სივცეში ხელშეკრულების არაერთი ინტერპრეტაცია მოიპოვება, სადაც ესა თუ ის ექსპერტი და პოლიტიკოსი ხელშეკრულების მუხლების სათავისო განმარტებებს გვთავაზობს, ფაქტია, რომ ქართველ მკითხველს იმდენი სამსახური არავინ გაუწია, რომ ქართულ ენოვანი ტექსტი მიეწოდებინა. ეს ცოდვა თუ ნაკლი ჩვენი (ამ შემთხვევაში ჟურნალისტების) „დამსახურებაც“ გახლავთ, რისთვისაც მკითხველს ბოდიშს ვუხდი.

აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ მკითხველისთვის ინტერეს მოკლებული არ იქნება ხელშეკრულების რუსულ, თურქულ და ინგლისურენოვან ვერსიებს გაეცნოს.

***

800px-TreatyofKarsMap[1]

Граница ЗСФСР и Турции по Карсскому договору

Карский договор

Договор о дружбе между АССР, ССРА и ССРГ с одной стороны и Турцией с другой, заключенный при участии РСФСР в Карсе

13 октября 1921 г.

Правительства Социалистической Советской Республики Армении, Азербейджанской Социалистической Советской Республики и Социалистической Советской Республики Грузии с одной стороны и Правительство Великого Национального Собрания Турции с другой, разделяя принципы братства наций и права народов на самоопределение, воодушевляемые желанием установить между ними постоянные сердечные взаимоотношения и непрерывную искреннюю дружбу, основанную на взаимных интересах обоих сторон, решили заключить при участии Российской социалистической Федеративной Советской Республики договор о дружбе и назначили для сего своими Уполномоченными:

Правительство Социалистической Советской Республики Армении: Асканаза Мравиана, Народного Комиссара по Иностранным Делам, Погоса Макинзиана, Комиссара по Внутренним Делам.

Правительство Азербейджанской Советской Республики: Бебута Шахтахтинского, Народного Комиссара Государственного Контроля.

Правительство Социалистической Советской Республики Грузии:

Шальву Элиаву, Народного Комиссара по Военным и Морским Делам, Александра Сванидзе, Народного Комиссара по Иностранным Делам и Народного Комиссара по Финансовым Делам.

Правительство Великого Национального Собрания Турции: Киазима Кара-Бекир Пашу, депутата от Адрианополя в Великое Национальное Собрание, Командующего Восточным фронтом, Вели Бея, депутата бордура в Великое Национальное Собрание, Муштар Бей, бывшего Помощника Статс-Секретаря общественных работ. Мемду Шеврет-Бея, полномочного Представителя Турции в Азербейджане.

Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Якова Ганецкого, Полномочного Представителя в Латвии, каковые после обмена полномочиями, найденными в надлежащей и законной форме, согласились о нижеследующем:

С т а т ь я 1.

Правительство Великого Национального Собрания Турции и Правительства Социалистических Советских Республик Армении, Азербейджана и Грузии считают отмененными и не имеющими силы договоры, заключенные между государствами, раньше осуществлявшими свои суверенные права на территории, входящей ныне в состав территории договаривающихся сторон, касающиеся вышеупомянутых территорий, а равно и договоры, заключенные с третьими державами относительно Закавказских Республик.

Считается установленным, что настоящая статья не применяется к Турецко-Русскому договору, заключенному в Москве 16 марта 1921 г.

С т а т ь я 2.

Договаривающиеся стороны соглашаются не признавать никаких мирных договоров или иных международных актов, к принятию которых понуждалась бы силою одна из них. В силу этого, правительства Социалистической Советской Республики Армении, Азербейджана и Грузии соглашаются не признавать никаких Международных актов, касающихся Турции, и не признанных Национальным Правительством Турции, представленной ныне ее Великим Национальным Собранием.

(Под понятием Турции в настоящем договоре подразумеваются территории, включенные в Национальное Турецкое Соглашение от 8 января 1920 г. (1336), выработанное и провозглашенное Оттоманской палатой депутатов в Константинополе и сообщенное прессе и всем Державам).

Со своей стороны Правительство Великого Национального Собрания Турции соглашается не признавать никаких международных актов, не признанных соответствующими Правительствами этих стран, представленные ныне советами Армении, Азербейджана и Грузии.

С т а т ь я 3.

Правительства Социалистических Советских Республик Армении, Азербейджана и Грузии, считая режим капитуляции не совместимым с свободным национальным стремлением всякой страны, равно как и с полным осуществлением ее суверенных прав, считают потерявшими силу и отмененными всякого рода действия и права, имеющие какое либо отношение к этому режиму.

С т а т ь я 4.

Северо-Восточная граница Турции (согласно карте Русского Генерального Штаба масштабов 1/21000-5 верст в дюйме) определяется линией, которая начинается у деревни Сарп, расположенной на Черном море, проходит через гору Хедис-Мта, линию водораздела горы Шавшет гору Канин Даг, она следует затем по старым северным административным границам Арданского и Карского санжаков по тальвегу рек Чай и Арак устья Нижнего Карса-Су. (Подробное описание границ и вопросы, к ней относящиеся, определены в приложении 1-м и 2-м и на прилагаемой карте, подписанной обоими договаривающимися сторонами). В случае разногласия между текстом договора и картой, решающее значение придается тексту.

Подробное определение и проведение государственной границы в натуре, равно как и установка пограничных знаков производится смешанной пограничной комиссией с одинаковым числом членов (от договаривающихся сторон) и с участием представителя РСФСР.

С т а т ь я 5.

Правительство Турции и Правительство Советской Армении и Азербейджана соглашаются, что Нахичеванская область в границах, определенных в приложении 3 настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербейджана.

С т а т ь я 6.

Турция соглашается уступить Грузии сюзеренитет над городом и портом Батума и территорией, лежащей к северу от границы, указанной в ст. 4 настоящего договора, и составляющей часть Батумского округа, при условии, что 1) население местностей, указанных в настоящей статье, будет пользоваться широкой местной автономией в административном отношении, обеспечивающей каждой общине ее культурные и религиозные права, и что населению будет предоставлена возможность установить в указанных местностях земельный закон, соответствующий его пожеланиям. 2) Турции будет предоставлен свободный транзит всех товаров, отправляемых в Турцию или из нее, через Батумский порт, беспошлинно, без учинения каких либо задержек и без обложения их какими бы то ни было сборами, с предоставлением Турции права пользоваться Батумским портом без взимания за то специальных сборов.

Для проведения в жизнь этой статьи будет немедленно после подписания настоящего договора образована Комиссия из представителей договаривающихся сторон.

С т а т ь я 7.

Правительство Советской Социалистической Грузии и Правительство Национального Собрания Турции соглашаются облегчить жителям пограничной зоны переход границы, с условием соблюдения таможенных, полицейских и санитарных правил, которые будут установлены по этому поводу Смешанной Комиссией.

С т а т ь я 8.

Правительство Социалистической Советской Республики Грузии и Правительство Великого Национального Собрания Турции, принимая во внимание необходимость для жителей пограничных местностей обоих стран пользоваться летним и зимним пастбищем, находящимся по другую сторону границы, согласились предоставить этим жителям право перехода через границу их стадам и пользоваться обычными пастбищами.

Таможенное правило, равно как и полицейские, санитарные и другие мероприятия для перехода через границу будут установлены Смешанной Комиссией.

С т а т ь я 9.

Дабы обеспечить открытие проливов и свободное прохождение через них для торговых сношений всех народов, Турция и Грузия соглашаются передать окончательную выработку международного статута Черного моря и проливов особой Конференции из делегатов прибрежных стран, при условии, что вынесенные ею решения не нанесут ущерба Полному Суверенитету Турции, равно как и безопасности Турции и ее столицы Константинополя.

С т а т ь я 10.

Договаривающиеся стороны соглашаются не допускать образования или пребывания на своей территории организаций или групп, претендующих на роль правительства другой страны, или часть ее территории, равно как и пребывание групп, имеющих целью борьбу с другим государством.

Считается установленным, что под турецкой территорией, упомянутой в настоящей статье, подразумевается территория, находящаяся под непосредственным военным и гражданским управлением Правительства Великого Национального Собрания Турции.

С т а т ь я 11.

На граждан обоих договаривающихся сторон, находящихся на территории другой стороны, будут распространяться все права и обязанности, вытекающие из законов страны, в коей они находятся, за исключением обязанностей по национальной обороне, от коих они будут освобождены.

Вопросы, касающиеся семейного права, права наследственного и дееспособности граждан обоих сторон, также составляют исключение из постановлений настоящей статьи. Они будут разрешены особым соглашением.

С т а т ь я 12.

Обе договаривающиеся стороны согласны применить принципы наибольшего благоприятствования граждан каждой из договаривающихся сторон, пребывающих на территории другой стороны.

Настоящая статья не применяется к правам, предоставленным взаимно Советскими Республиками на своей территории гражданам союзных Советских Республик, равно как и к правам, предоставленным Турцией гражданам Мусульманских стран, союзных Турции.

С т а т ь я 13.

Всякий житель территорий, составлявших до 1918 г. часть России, и признанных находящимися ныне под суверенитетом Турции, имеет право, если пожелает, выйти из турецкого гражданства, свободно покинуть Турцию и взять с собой свои вещи, свое имущество или их стоимость.

Подобно этому, все жители территорий, суверенитет над которыми был Турции уступлен Грузии, имеют право, если пожелают, выйти из Грузинского гражданства, свободно покинуть территорию Грузии и взять с собою свои вещи, свое имущество или их стоимость.

Жители, упоминаемые в вышеуказанной статье, будут пользоваться месячной отсрочкой от воинской повинности, с момента, с которого они изъявят желание оставить упомянутые территории.

С т а т ь я 14.

Договаривающиеся стороны обязуются заключить в течении 6 месяцев со дня подписания настоящего договора, специальные соглашения, касающиеся беженцев войны 19181920 гг.

С т а т ь я 15.

Каждая из договаривающихся сторон обязуется объявить немедленно после подписания настоящего договора полную амнистию гражданам другой стороны за преступления и проступки, вытекающие из военных действий на Кавказском фронте.

С т а т ь я 16.

Договаривающиеся стороны согласны в течении 2-х месяцев, со дня подписания настоящего договора, возвратить старых военнопленных и гражданских пленных, находящихся на территории одной из договаривающихся сторон.

С т а т ь я 17.

В целях обеспечить непрерывность сношения между своими странами, договаривающиеся стороны обязуются принять, путем совместного согласования, все необходимые меры в целях сохранения и развития в возможной скорости железнодорожных, телеграфных и иных средств сообщения, равно как и обеспечить свободное передвижение людей и товаров между обоими странами без всяких задержек.

Однако, признается, что в отношении передвижения, въезда и выезда, как путешественников, так и товаров, будут полностью применяться установленные в каждой стране на этот счет правила.

С т а т ь я 18.

В целях установления торговых сношений и регулирования всех экономических и финансовых или других вопросов, необходимых для укрепления дружественных отношений между договаривающимися странами, будет образована, немедленно после подписания настоящего договора в Тифлисе, комиссия из представителей заинтересованных стран.

С т а т ь я 19.

Договаривающиеся стороны обязуются закончить в течение 3-х месяцев, со дня подписания настоящего договора, Консульские Конвенции.

С т а т ь я 20.

Настоящий договор, заключенный между Правительствами Турции, Армении, Азербейджана и Грузии, подлежит ратификации.

Обмен ратификациями состоится в Эривани в возможно кратчайший срок.

Настоящий договор вступит в силу с момента ратификации за исключением статей 6, 14, 15, 16, 18, и 19, которые вступят в силу немедленно после подписания договора.

В удостоверение изложенного вышеупомянутые уполномоченные подписали настоящий договор и скрепили его своими печатями.

Составлено в пяти экземплярах в Карсе 13 октября 1921 г. (1337).

(М.П.) подп. Асканаз Мравиан, (М.П.) подп. Киазим Кара Бекир

(М.П.) подп. Погос Макинзиан, (М.П.) подп. Вели Бей

(М.П.) подп. Бебут Шахтахтинский, (М.П.) подп. Муштар Бей

(М.П.) подп. Шалва Элиава, (М.П.) подп. Мемду Шеврет Бей

(М.П.) подп. Александр Сванидзе,

(М.П.) подп. Ганецкий.,

Приложение 1.

Северовосточная граница Турции установлена нижеследующим образом: (согласно карте русского Генерального Штаба масштабом 1/2100005 верст в дюйме).

Деревня Сарп на Черном море гора Кара-Шальварт (5.014) по водоразделу рек по направлению к (Р.П.), к северу от деревни В.Марадиди пересекает Чорох к северу от деревни В.Марадиди и проходит затем севернее к деревне Сабур гора Хедис Ита (7.052), гора Ква-Кибе деревня Кавтерети линия водораздела горы Медзибна гора Герат Кессун (6.468) следуя по линии водораздела горы Корда (7.910) выходит по западной части хребта горы Хребет Шавшетского к прежней административной границе бывшего Артвинского округа проходя по линии водораздела горы Шашнетской, выходит на гору Сары-Чай (Кар-Иссал) (8478) перевал Квиральский, оттуда выходит на прежнюю административную границу бывшего Ардаганского округа у горы Кани Даг оттуда направляясь к северу, доходит до горы Тлил (грмали) (8357) следуя по той же границе Ардаганского округа, выходит к северо-востоку от деревни Баделла, к реке Посхов-Чай, и следует по этой же реке к югу до пункта деревни Чанчак, там оставляет эту реку и идя по линии водораздела выходит на гору Априльянт-Баши (8.512) проходит по горам Келле-Тапа (8463), Карман-Тапа (9.709) достигает горы Касрис-Сери (9.681) отсюда следует по реке Карзамет-Чай до реки Куры, отсюда идет по тальвегу реки Курш до пункта, что к востоку деревни Картанакев, где отходит от Куры, проходя по линии водораздела горы Кара-Оглы (7.259), оттуда, разделяя на две части озеро Хазапин, выходит к высоте 7.580 (7.560), а оттуда к горе Гек-Даг (9.152) Уч.-Тапалар (9.783), где кончается граница с Грузией начинается граница с Арменией: Тайа-Кала (9.716) вершина 9.065 где покидает прежнюю границу Ардаганского округа и проходит по горе Бол-Ак-Баба (9.973 или 9.963) 8.828 или 8.827 7.602 отсюда по прямой линии к вершине 7.518 проходя на восток от деревни Ибиш, затем к горе Кизильдаш (7.439 или 7.440 или 7.490) деревня Новый Казил-Даш, отсюда следуя по реке, которая протекает через Новый Казил-

Даш до его изгиба, расположенного к северо-западу от Карамемеда, следует по линии водораздела и выходит на реку Джамушбу-Чай, расположенную к востоку от деревень: Делавер, Б.Кмлы и Тикнис (через деревни Вартанлы и Баш-Шурагель, следуя по упомянутой реке, выходит к реке Арид-Чай к северу от Кислалаши Калали оттуда следуя все время по тальвегу Арпа-Чай, выходит к Араксу следуя по тальвегу Аракса до деревни Урмия, где кончается граница с Арменией и начинается граница с Азербейджаном и следует затем по тальвегу Арабса до впадения в него Нижнего-Кара-Су, где кончается граница с Азербейджаном.

N.B. Разумеется, что граница следует по линиям водоразделов вышеуказанных высот.

(М.П.) подп. Асканаз Мравиан, (М.П.) подп. Киазим Кара Бекир

(М.П.) подп. Погос Макинзиан, (М.П.) подп. Вели Бей

(М.П.) подп. Бебут Шах-тахтинский, (М.П.) подп. Муштар Бей

(М.П.) подп. Шалва Элиава, (М.П.) подп. Мемду Шеврет Бей

(М.П.) подп. Александр Сванидзе,

(М.П.) подп. Ганецкий.,

Приложение 2.

Принимая во внимание, что пограничная линия следует по тальвегам рек: Арпа-Чай и Аракса, как это указано в приложении I, Правительство Великого Национального Собрания Турции обязуется отодвинуть лишь линию блокгаузов на расстоянии 8 верст от железной дороги Александрополь-Эривань в настоящем ее начертании в районе Арпа-Чай и на расстояние 4 верст от вышеупомянутой железнодорожной линии в районе Аракса.

Линии, ограничивающие вышеупомянутые районы, указаны ниже для зон Арпа-Чай пункта А и Б 1 и для зоны Аракса в 2.

I. Зона Арпа-Чай

А) К югу востоку от Вартанлы к востоку от Узун-Килисса через гору Бозяр (5.096) 5.0825.047 к востоку от Камир-Банк-Уч-Тапа (6478 или 5578) к востоку от Арас-Оглу к востоку от Али, достигает Арпа-Чай к западу от Еникей.

Б) Отходит снова от Арпа-Чай к востоку от высоты 5019 идет прямо к высоте 5481 в четырех с половиной верстах к востоку от Кызыл-Кула в двух верстах к востоку от Боджалы – затем река Дигор-Чай следует до этой реки до деревни Дуз-Кечут идет прямо к северу от развалин Карабаг и выходит на Арпа-Чай.

II. Зона Аракса

Прямая линия между Хараба-Алиджан и деревней Сулиман Диза.

В зонах, ограниченных с одной стороны линией железной дороги Александрополь-Эривань и другой линиями, расположенными на расстоянии 8 и 4 верст от вышеуказанной железнодорожной линии. Правительство Великого Национального Собрания Турции обязуется не возводить каких бы то ни было фортификационных укреплений, (эти линии расстояния находятся вне указанных зон) и не содержат в них регулярных войск, однако оно сохраняет право иметь в указанных зонах войска, необходимые для поддержания порядка, безопасности и для административных надобностей.

(М.П.) подп. Асканаз Мравиан, (М.П.) подп. Киазим Кара Бекир

(М.П.) подп. Погос Макинзиан, (М.П.) подп. Вели Бей

(М.П.) подп. Бебут Шах-тахтинский, (М.П.) подп. Муштар Бей

(М.П.) подп. Шалва Элиава, (М.П.) подп. Мемду Шеврет Бей

(М.П.) подп. Александр Сванидзе,

(М.П.) подп. Ганецкий.,

Приложение 3.

Территория Нахичевани

Деревня Урмия, отсюда по прямой линии станция Араждаян (оставляя ее Социалистической Советской Республикой Армении), затем по прямой линии к горе Даш-

Гурун западной (3142) линия водораздела горы Даш-Гурун восточной (4108) проходит через реку Джагаганам-Дараци к югу Родней (Булак юг), следует по линии водоразделов горы Багарсик (6607) или 6587 и отсюда следует по административной границе прежнего Эриванского округа и Шарур-Дара-Лажез через высоту 6629 к горе Кемурлу-Даг (6839 или 6930) и отсюда к высотам 3080 Саят-Даг (7868) деревня Курт-Кула, Кьюрт-Кулаг гора Гамесур-Даг (8160 высота 8022 Куки-Даг (10282) и восточная административная граница прежнего Нахичеванского округа.

(М.П.) подп. Асканаз Мравиан, (М.П.) подп. Киазим Кара Бекир

(М.П.) подп. Погос Макинзиан, (М.П.) подп. Вели Бей

(М.П.) подп. Бебут Шах-тахтинский, (М.П.) подп. Муштар Бей

(М.П.) подп. Шалва Элиава, (М.П.) подп. Мемду Шеврет Бей

(М.П.) подп. Александр Сванидзе,

(М.П.) подп. Ганецкий.,

Договор ратификован ВЦИК 16 марта 1922 г.

***

Kars Antlaşması

TÜRKİYE İLE ERMENİSTAN, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN ARASINDA DOSTLUK ANTLAŞMASI

Kars, 13 Ekim 1921

(Metin)

Ulusların kardeşliği ilkesini ve kavimlerin kendi geleceklerini öz gürce saptamak hakkını tanımakta birleşmiş bulunan ve aralarında her zaman iyi ilişkilerin ve karşılıklı çıkarlara dayanan gerçek dostluk bağlarının kurulmuş olduğunu görmek özleminde olan, bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti öte yandan Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sosyalist Sovyetler Cumhuriyetleri, Hükûmetleri Rusya Sovyetleri Sosyalist Cumhuriyeti Hükûmetinin de katılmasıyla, bir Dostluk Antlaşması yapılması için görüşmelere girişilmesine karar vermişler ve bu amaçla;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti:
Büyük Millet Meclisinde Edirne Milletvekili ve Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa’yı;
Büyük Millet Meclisinde Burdur Milletvekili ve Bayındırlık Bakanlığı eski Müsteşarı Muhtar ve Türkiye’nin Azerbaycan Temsilcisi Memduh Şevket Bey’leri;

Ermenistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti:
Dışişleri Komiseri İskinaz Maradya ve İçişleri Komiseri Boğuz Makizyan’ı;

Azerbaycan Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti:
Devlet Denetimi Halk Komiseri Behbut Şah Tahtineski’yi;

Gürcistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti:
Kara ve Deniz Kuvvetleri Halk Komiseri Şalva İlyava ve Dışişleri ve Maliye Komiseri Aleksandr Sıvanidze’yi

Rusya Sovyetleri Sosyalist Federal Cumhuriyeti:
Letonya’daki Temsilcisi Jak Halski’yi yetkili Temsilci atamışlardır.

Adı geçen yetkili Temsilciler, yöntemine uygun görülen yetki belgelerini verdikten sonra, aşağıdaki maddeleri kararlaştırmışlardır.

Madde 1— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sosyalist Sovyetler Cumhuriyetleri Hükûmetleri Bağıtlı Tarafların ülkelerinin parçalarından bulunan topraklar üzerinde daha önce egemenlik haklarını kullanmış olan Hükûmetler arasında kararlaştırılmış olup söz konusu topraklara ilişkin Antlaşmalar ile Üçüncü Hükûmetler arasında yapılmış Güney Kafkasya Cumhuriyetlerine ilişkin Antlaşmaları geçersiz sayarlar. Moskova’da 16 Mart 1921 (1337) günü imza edilen Türk – Rus Antlaşması bu Madde hükmü nün dışında tutulmuştur.

Madde 2— Bağıtlı Taraflar, içlerinden birine zorla kabul ettirilmek istenilecek her hangi bir barış Antlaşması ya da uluslararası bir bağıtı tanımamak konusunda görüş birliği içindedirler. Bu Antlaşma gereğince, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sovyetler Cumhuriyetleri Hükûmetleri Türkiye’ye ilişkin olup da bugün Büyük Millet Meclisince temsil edilen Türkiye Hükûmetinin tanımadığı hiç bir uluslararası bağıtı tanımamayı kabul ederler. İşbu Antlaşmada yazlı “Türkiye” terimi ile İstanbul’da toplanan Osmanlı Millet Meclisince kabul edilip açıklanan ve tüm devletler ile basına bildirilen 28 Aralık 1336 (1920) günkü Misak-ı Milli’nin kapsadığı topraklar anlaşılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti de Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’a ilişkin olup bu ülkelerin bugün Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Sovyetlerince temsil olunan Hükûmetlerince tanınmayan hiç bir uluslararası bağıtı tanımamayı kabul eder.

Madde 3— Ermenistan Azerbaycan ve Gürcistan Sovyetler Cumhuriyetleri Hükûmetleri Kapitülasyonlar yönteminin her ülkenin ulusal gelişmesinin özgürce sürmesi ve egemenlik haklarının bütünüyle kullanılmasıyla bağdaşmadığını kabul ederek, Türkiye’de bu yöntemle herhangi bir biçimde ilişkili her türlü yetkilerin ve hakların kullanılmasını geçersiz ve kaldırılmış sayar.

Madde 4—Türkiye’nin kuzey – doğu sınırı (Rus Genelkurmayının 1/210.000 ölçekli, 1 parmak, 5 verstlik mesafe haritasına göre) Karadeniz kıyısında bulunan Sarp Köyünden başlayarak Hedis Meta Dağı – Şavyet Dağında suların bölündüğü çizgi – Kani Dağı ve oradan, sürekli olarak, Ardahan ve Kars Sancaklarının eski yönetim sınırlarının kıızeyini ve Arpa Çay ile Aras ırmaklarının talveğini Nizni – Kara Su’yun döküldüğü yere dek izleyen çizgi ile belirlenmiştir. (Sınırın ayrıntıları ve buna ilişkin işler için I ve II sayılı Ekler ile Bağıtlı Taraflarca imzalanmış ilişik haritaya başvurulması. Antlaşma metni ile harita arasında çelişki bulunursa Antlaşma metni haritaya yeğ tutulacaktır.)
Rusya Sovyetleri Sosyalist Federal Cumhuriyeti Hükûmetinin bir temsilcisinin de katılmasıyla eşit sayıda üyelerden oluşacak bir Karma Sınır Çizme Komisyonu topraklar üzerinde sınırı ayrıntılarıyla saptamak ve sınır işaretlerini koymakla görevlidir (İlişik 4 sayılı Harita).

Madde 5—Türkiye Hükûmeti ile Ermenistan ve Azerbaycan Sovyetler Hükûmetleri işbu Antlaşmanın III sayılı Ekinde belirtilen sınırlar içinde olmak üzere, Nahcivan bölgesinin Azerbaycan’ın koruyuculuğunda özerk bir ülke oluşturulması konusunda anlaşmışlardır.

Madde 6— Türkiye, işbu Antlaşmanın 4. maddesinde gösterilen sınırların kuzeyinde bulunan ve Batum Livasına ilişkin topraklar ile Batum kenti ve limanı üzerindeki egemenlik hakkını, şu koşullarla, Gürcistan’a bırakmaya razı olur:
Birincisi: İşbu Maddede belirtilen yerler halkının, her topluluğun kültürel ve dinsel haklarını sağlayacak ve bu halkın yukarıda sözü geçen yerlerde isteklerine uygun bir tarım toprakları rejimi kurma olanağına sahip olacak biçimde geniş bir yönetimsel özerkliğe kavuşması.

İkincisi: Batum limanı üzerinden Türkiye’ye giden ya da oradan gelen ticaret malları ve tüm nesnelerin gümrük vergisine bağlı tutulmayarak ve hiç bir engelle karşılaşmayarak, her türlü vergi ve ücretten bağışık biçimde, serbest transit hakkı ile birlikte, Türkiye’nin özel harcamalarından da ayrık olarak, Batum limanından yararlanmasının sağlanması.
Bu Maddenin uygulanması için işbu Antlaşmanın imzasından hemen sonra ilgili Taraflar temsilcilerinden oluşan bir Komisyon kurulacaktır.

Madde 7—Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Gürcistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti Hükûmeti, ortak sınır bölgeleri halklarının Karma bir Komisyonca, gümrük, polis ve sağlık işleri alanlarında konulacak öncelikli yasalara uymaları koşulu ile, Sınırı geçmelerini kolaylaştırmayı yükümlenirler.

Madde 8— Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Gürcistan Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti Hükûmeti iki ülkenin sınır bölgesi halklarının sınırın öteki yanında bulunan kışlık ve yazlık otlakların-dan yararlanmaları zorunluluğunu göz önünde tutarak, söz konusu halkların hayvanlarını sınırdan geçirmek ve alışıldığı üzere, otlaklardan yararlanmak hakkını vermeyi kabul ederler. Sınırdan geçiş sırasında uygulanacak gümrük işlemleri ile polis, sağlık vb. önlemleri Karma bir Komisyonca belirlenecektir.

Madde 9— Boğazların tüm ulusların ticaretine açılması ve geçiş özgürlüğünün sağlanması için Türkiye ile Gürcistan, Karadeniz ve Boğazların bağlı olacağı rejimin kesin biçimde hazırlanması işinin, kıyı devletlerinin temsilcilerinden oluşmak üzere, daha sonra yapılacak bir Konferansa bırakılmasını uygun bulurlar. Şu da var ki, bu Konferans ta alınacak kararların Türkiye’nin salt egemenliğine ve Türkiye ile onun başkenti İstanbul’un güvenliğine hiç bir zarar getirmemesi gerekir.

Madde 10— Bağıtlı Taraflar, toprakları üzerinde, karşı Taraf ülkesinin ya da ona bağlı topraklardan birinin Hükûmeti rolünü üstlenmek savında bulunan örgüt ve grupların kurulmasını ya da yerleşmesini ve öteki ülkeye karşı savaşım amacında olan grupların yerleşmesini hiç bir zaman kabul etmemeyi yükümlenirler. Şurası belirlidir ki, işbu Maddede söz konusu olan “Türkiye toprakları” Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin doğrudan doğruya sivil ve askersel yönetimi al tında bulunan topraklardır.

Madde 11— Bağıtlı Taraflardan birinin öteki Taraf topraklarında oturan uyrukları, yerleşmiş oldukları ülke yasalarından doğan hak ve görevlere uygun biçimde işlem görmekle birlikte, ulusal savunmaya ilişkin yasalardan bağışık tutulup onlara uymaları istenilmeyecektir.Aile veraset hakları ile ehliyete ilişkin işlerde de Tarafların uyrukları işbu Madde hükümlerinin dışında kalacaklardır. Bu konular bir özel anlaşma yapılarak çözümlenecektir.

Madde 12— Bağılı Taraflar, içlerinden birinin öteki ülke topraklarında oturan uyrukları için En Çok Gözetilen Ulus işlemi uygulanmasına izin verirler. Bu Madde Sovyetler Cumhuriyetlerinin kendi topraklarında öteki müttefik Rus Sovyet Cumhuriyetleri yurttaşlarına tanıdıkları haklar ile Türkiye tarafından kendisinin müttefikleri olan Müslüman devletlerinin uyruklarına tanınan hakları hiç bir zaman kapsamaz.

Madde 13— 1918 yılından önce Rusya’ya bağlı iken, üzerinde Türkiye’nin egemenlik hakkı doğrulanan topraklar halkından olup Türk uyrukluğundan çıkmak isteyenler eşyasını, mallarını ve paralarını birlikte alarak Türkiye’yi özgürce terk etmek hakkına sahip olacaklardır. Bunun gibi, egemenlik hakkı Türkiye tarafından Gürcistan’a bırakılmış olan toprakların halkından olup da Gürcistan uyrukluğundan çıkmak isteyenler, eşya ve mallarını ya da bunların karşılığı parayı birlikte alarak Gürcistan’ı terk etme hakkına sahip olacaklardır.

Madde 14— Bağıtlı Taraflar, işbu Antlaşmanın imzalanmasından sonra altı aylık bir süre içinde 1918 ve 1920 Savaşları mültecileri konusunda özel bir anlaşma yapmayı yükümlenirler.

Madde 15— Bağıtlı Taraflardan her biri işbu Antlaşmanın imzalanmasından hemen sonra, Kafkas cephesindeki savaş nedeniyle işlenen cinayet ve cürümler için öteki Taraf uyrukları yararına tam bir genel af ilan etmeyi yükümlenir.

Madde 16— Bağıtlı Taraflar işbu Antlaşmanın imzalanmasından sonra iki aylık bir süre içinde, kendi toprakları üzerinde bulunan eski asker ve sivil tutsakları karşılıklı olarak yurtlarına geri yollamayı kabul ederler.

Madde 17— Bağıtlı Taraflar, ülkeleri arasındaki bağlantıların kesilmeden sürdürülmesi amacıyla, demiryolu, telgraf vb. ulaşım ve iletişimi koruma ve geliştirmeyi ve zorluklarla karşılaşmaksızın, kişi ve malların özgürce geçişini sağlamak için gerekli önlemlerin aralarında anlaşarak alınmasını yükümlenirler. Bununla birlikte, yolcuların ve ticaret eşya sının giriş çıkışında Bağıtlı ülkelerin her birinde yürürlükte bulunan yasalar bütünüyle uygulanacaktır.

Madde 18— Bağıtlı ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek için gerekli ticaret ilişkilerinin kurulması ve ekonomik, parasal vb. işlerin çözümlenmesi amacıyla, işbu Antlaşmanın imzalanmasından sonra, Tiflis’te ilgili ülkeler temsilcilerinden oluşan bir Komisyon toplanacaktır.

Madde 19. Bağıtlı Taraflar işbu Antlaşmanın imzalanmasından sonra üç aylık bir süre içinde, Konsolosluk Sözleşmeleri yapmayı yükümlenirler.

Madde 20— Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasında yapılan bu Antlaşma onay işlemi görecektir. Onay belgelerinin verişimi en kısa bir süre içinde Erivan’da yapılacaktır.

Antlaşma imzalanır imzalanmaz yürürlüğe girecek olan 6, 14, 15, 16, 18, 19 uncu Maddeler ayrı tutulmak üzere, işbu Antlaşma onay belgelerinin verişimi gününde yürürlüğe girecektir.

Bu hükümlere olan inançla, yukarıda adları yazılan yetkili Temsilciler işbu Antlaşmayı imza etmişler ve mühürlemişlerdir.

İşbu Antlaşma 13 Ekim 1337 (1921) günü Kars’ta, beş örnek olarak düzenlenmiştir.

Kazım Karabekir Yakov Ganetsky
Veli Bey             Askanaz Mravian
Muhtar Bey         Poghos Makintsian
Mahmut Şevket Bey Behboud Shahtahtinsky
Shalva Eliava
Alexander Svanidze

EK: I
[Türkiye ile Ermenistan, Azerbaycan, ve Gürcistan arasında sınır çizgisini tanımlayan bu Ek, 16 Mart 1921 günü imzalanan Türk – Sovyet Rusya Antlaşmasının 1 (A) Ekinin hemen hemen eşidir. Tek fark bu tanım yapılırken Gürcistan – Ermenistan ve Ermenistan – Azerbaycan sınırlarının kesiştiği yerlerin de belirtilmesidir]

EK: II
[Bu Ek’in metni Türk – Sovyet Antlaşmasının I (B) Ekinin eşidir.]

EK: III
[Nahcivan bölgesine ilişkin bu Ek’in metni Türk – Sovyet Antlaşmasının Ek (C) metnine oranla daha ayrıntılı olduğundan olduğu gibi aşağıya alınmıştır]
Nahcivan Toprakları:
Urmiye Köyü – oradan düz bir çizgi ile (Arazdayan) İstasyonuna (Bu İstasyon Ermenistan Sosyalist Cumhuriyetine kalacaktır) daha sonra düz bir çizgi ile batı Taşburun (3142) Dağına – doğu Taşburun Dağında suların bölüştüğü çizgi (4108)-Cehennem Deresini Rovne (Bolak) güneyinde keser – Yağırsik dağında (6607) ya da (6587) suların bölüştüğü çizgiyi izler – oradan eski Erivan Kafkasının ve Şarur Yalagüz’ün yönetim sınırını izleyerek 6629 rakımlı tepeden Kömürlü Dağ (6839) ya da (6930) ve oradan 3080 rakımlı tepeye gelir – Sayat Dağı (7868) – Kürtkulak Köyü – Gamsor Dağı (8160)-8022 rakımlı tepe ve gökdağ (10282)-eski Nahcivan Kazasının yönetim sınırının doğusu.

Kazım Karabekir Yakov Ganetsky
Veli Bey             Askanaz Mravian
Muhtar Bey         Poghos Makintsian
Mahmut Şevket Bey Behboud Shahtahtinsky
Shalva Eliava
Alexander Svanidze

***

Treaty of Kars

The Government of the Grand National Assembly of Turkey, on the one side, and the Governments of the Socialist Soviet Republic of Armenia (SSRA), the Azerbaijan Socialist Soviet Republic (ASSR), and the Socialist Soviet Republic of Georgia (SSRG), on the other side,

Agreeing on the principle of the fraternity of the nations and on the right of the peoples to dispose freely of their destiny; desirous to establish cordial affinity and sincerely amicable relations between them, based upon reciprocal interest;

Have decided to enter into negotiations, with the participation of the Government of the Russian Socialist Federative Soviet Republic (RSFSR), to conclude a Treaty of Friendship and for this purpose have appointed as their plenipotentiaries:

The Government of the Grand National Assembly of Turkey:

Kiazim Kara Bekir Pasha, Deputy to the Grand National Assembly from Adrianople and Commander of the Eastern Front; Veli Bey, Deputy to the Grand National Assembly from Bordour; Mouhtar Bey, former Undersecretary of State for Public Works; Memdouh Shevket Bey, Turkish Plenipoteniary Representative in Azerbaijan;

The Government of the Socialist Soviet Republic of Armenia:

Askanaz Mravian, People’s Commissar for Foreign Affairs; Poghos Makintsian, People’s Commissar for Internal Affairs;

The Government of the Socialist Soviet Republic of Azerbaijan:

Behboud Shahtahtinskiy, People’s Commissar for State Control

The Government of the Socialist Soviet Republic of Georgia:

Shalva Eliava, People’s Commissar for War and Navy; Alexander Svanidze, People’s Commissar for Foreign Affairs and People’s Commissar for Finance;

The Government of the Russian Socialist Federative Soviet Republic:

Jacques Hanetzky, Plenipotentiary Representative in Lithuania,

Who, having communicated their powers that have been found to be in due form, have agreed as follows.

Article I
The Government of the Grand National Assembly of Turkey and the Governments of the Socialist Soviet Republics of Armenia, Azerbaijan, and Georgia consider as null and void the treaties concluded between the Governments which have previously exercised sovereign rights over territory actually forming part of the territory of the Contracting Parties and concerning the above-mentioned territories, as well as the treaties concluded with third states concerning the Transcaucaucasus Republics. It is understood that the Turkish-Russian Treaty signed in Moscow on March 16, 1921 (1337) will be exempted from the terms of this Article.

Article II
The Contracting Parties agree not to recognize any treaty of peace or other international act imposed upon one any of them against its will. In virtue of this agreement, the Governments of the Socialist Soviet Republics of Armenia, Azerbaijan and Georgia agree not to recognize any international act concerning Turkey which has not been recognized by the National Government of Turkey, actually represented by its Grand National Assembly. (By the term Turkey is meant, in the present Treaty, the territories included in the Turkish National Pact of January 28, 1920 (1336), developed and proclaimed by the Ottoman Chamber of Deputies in Constantinople and communicated to the press and to all States). For its part, the Government of the Grand National Assembly of Turkey agrees not to recognize any international act concerning Armenia, Azerbaijan, and Georgia that may not be by the respective Governments of these countries, actually represented by the Soviets of Armenia, Azerbaijan, and Georgia.

Article III
The Governments of the Socialist Soviet Republics of Armenia, Azerbaijan and Georgia, recognizing that the system of capitulations is incompatible with the free life of the national development of all countries, as well as with the full exercise of sovereign rights, consider as null and abrogate the exercise, in Turkey, of all offices and rights included in this system.

Article IV
The northeast border of Turkey (according to the map of the Russian General Staff, on a scale of 1:210000.5 verstes to the inch) is determined by the line which, beginnin at the village of Sarp on the Black Sea, passes by the Mt. Khedis Mga, the watershed line of at Mt. Shavshet- Mount Kana Dagh; from there, it always follows the former northern administrative borders of the sanjaks of Ardahan and Kars, the thalweg of the Arpachai River and that of the Arax as far as the mouth of the Nijni Kara Su river. (For details of the border and questions pertaining to it, see Annexes I and II and the map inclosed, signed by the two Contracting Parties. In the event of discrepancies between the text of the Treaty and the Map, the text of the treaty shall prevail over the map).

A mixed commission of delimitation, comprised of equal number of members, with the participation of a representative of the RSFSR, is directed to determine in detail and to establish the actual border of the state, and to erecte boundary markers. (Annex IV: the map). [not reproduced]

Article V
The Turkish Government and the Soviet Governments of Armenia and Azerbaijan are agreed that the region of Nakhichevan, within the limits specified by Annex III to the present Treaty, constitutes an autonomous territory under the protection of Azerbaijan.

Article VI
Turkey agrees to cede to Georgia suzerainty over the town and port of Batum, with the territory to the north of the frontier, indicated in Article IV of the present Treaty, which formed part of the district of Batum, on condition:

That the population of the localities specified in the present Article shall enjoy a greater measure of local administrative autonomy, that each community is guaranteed its cultural and religious rights, and that this population may introduce in the above-mentioned places an agrarian system in conformity with its own wishes.
That Turkey be assured free transit through the port of Batum for commodities and all materials destined for, or originating in, Turkey, without customs duties and charges, and with the right for Turkey to utilize the port of Batum without special charges. For the application of this Article, a commission of representatives of the interested Parties shall be created immediately after the signing of the present Treaty.

Article VII
The Government of the Grand National Assembly of Turkey and the Government of SSRG agree to facilitate the crossing of the border by the inhabitants of the bordering zones, on condition of the observance of the customs, police, and sanitary regulations which shall be established in this regard by a mixed commission.

Article VIII
The Government of the Grand National Assembly of Turkey and and the Government of SSRG consider that it is necessary for the inhabitants of the bordering districts of two countries to make use of summer and winter pastures on the other side of the border, and agree to accord to these inhabitants the right to cross the border with their animals and to avail themselves of the customary pasturage. Customs formalities, and police, sanitary, and other measures applying to border crossings shall be determined by a mixed commission.

Article IX
With the view to assuring the opening and free passage through the Straits for the commerce of all peoples, Turkey and Georgia agree to submit the definitive elaboration of the international regulations for the Black Sea and the Straits to a subsequent conference composed of delegates from the littoral states, unless the decisions there reached encroach upon the sovereignty and security of Turkey and of Constantinople, its capital.

Article X
The Contracting Parties agree not to admit upon their territories the formation or sojourn of organizations or groups pretending to assume the role of government of the other country or a part of its territory, nor the sojourn of groups having for their purpose war against the other country. It is clearly understood that the Turkish territory mentioned above in the present Article is the territory under the direct civil and military administration of the Grand National Assembly of Turkey.

Article XI
Nationals of each of the two Contracting Parties, residing in the territory of the other Party, shall be treated in accordance with the duties and obligations decreed by the laws of the country in which they reside, with the exception of those concerning the national defense, from which they shall be exempt. Questions of family right, inheritance, and legal capacity are also excepted in the present Article, and shall be settled by a special agreement.

Article XII
The Contracting Parties will apply the most favored nation rule to nationals of one of the Contracting Parties residing in the territory of the other. This Article does not affect the rights accorded reciprocally by the Soviet Republics to citizens of allied Soviet Republics on their territory, as well as to the rights accorded by Turkey to nationals of the Moslem states allied with Turkey.

Article XIII
All inhabitants of territory that was part of Russia before 1918, and over which the sovereignty of Turkey is affirmed, shall have the opportunity, if they desire to relinquish their Turkish nationality, to leave Turkey freely, taking with them their possessions and goods, or the proceeds of their sale. Likewise, all inhabitants of territory whose sovereignty has been ceded to Georgia by Turkey shall have the opportunity, if they desire to relinquish Georgian nationality, to leave the territory of Georgia freely, taking with them their possessions, goods, and capital.

The inhabitants mentioned in the above sentences shall be granted a deferment of one month from military service, beginning on the date on which they shall have signified in due form their intention of leaving the territories in question.

Article XIV
The Contracting Parties agree to conclude, within the period of six month from the signature of the present Treaty, special arrangements with regard to the refugees of the wars of 1918 and 1920.

Article XV
Each of the Contracting Parties agrees to promulgate, immediately after the signature of the present Treaty, a complete amnesty to citizens of the other Party for crimes and offenses committed during the course of the war on the Caucasian front.

Article XVI
The Contracting Parties agree to effect reciprocally, within the period of two months after the signature of the present Treaty, the repatriation of former military and civilian prisoners residing in the territory of one of the Contracting Parties.

Article XVII
In order to ensure the continuance of relations between their countries, the Contracting Parties agree to take, in a common agreement, all the measures necessary to maintain and develop as quickly as possible railway, telegraphic, and other communications, as well as to assure free transit of persons and commodities without any hindrance. It is understood, however, that the entry and departure of travelers and commodities will be governed by the full application of all the regulations established in this regard by each of the Contracting Parties.

Article XVIII
With a view to organizing commercial relations and regulating economic, financial, and other questions necessary to strengthen the friendly relations between the two countries, a commission of representatives from the interested countries shall convene at Tiflis immediately after the signature of the present Treaty.

Article XIX
The Contracting Parties agree to conclude consular conventions within the period of three months from the signature of the present Treaty.

Article XX
The present Treaty, concluded between the Governments of Turkey, Armenia, Azerbaijan, and Georgia, shall be subject to ratification. The exchange of ratifications shall take place at Yerevan within the shortest possible time.

The present Treaty shall enter into force immediately after the exchange of the acts of ratification, exception being made to Articles VI, XIV, XVI, XVIII, and XIX, which enter into force immediately after the signature of the Treaty.

ANNEX I
Northeast Frontier (follows verbatim Annex 1(a) of the Turkish-Russian Treaty of March 16, 1921)
The northeast border of Turkey is fixed as follows (according to the map of the Russian General Staff, on a scale of 1:210,000.5 verstes to the inch):

The village of Sari on the Black Sea, Mt. Kara-Shalvar (5014), crosses Chorokh to the north from the village of Maradidi, passes to the north of Sabur, Mt. Khedis Mga (7052), Mt. Kva-Kibe, village of Kavtareli, line of watershed Medzibna Mountain and Mt. Great-Kessun (6468), follows the line of the watershed Mt. Korda (7910), goes along the western part of the ridge Shavshet to the administrative border of the former Artvin district, goes to the Mt. Sari Chai (Kara-Issal) (8478), summit of the mountain Kviral, then follows the administrative border of the former Ardahan district by Mt. Kana-Dagh, thence, turning to the north, goes to Mt. Tlil (Grmani) (8357), and following the former border of Ardahan, goes to the northeast of the village of Badela, to the river Poskov-Chai, and follows to the south aling this river to a point to the north of the village of Chap Chakh, then it leaves the river, follows the watershed to Mt. Airlian-Bashi, goes over the Mts. Kella-Tana (9709), reaches Mt. Kasris-Seri (9681), and follows along the river Karzamet Chai until it reaches the river Kura, thence it goes along the line of the watershed of Mt. Kara-Ogli (7259), whence, dividing in two parts Lake Khazapin, it goes to the elevation 7580, then to Mt. Geg-Dagh (9152), goes over Mt. Uch-Tapoylar (9783), and Mt. Taila-Kala (9716), ridge 9065, where it leaves the border of the former Ardahan district and passes over the Mts. B. Akh Barba (9963), 8828 (8827), 7602, goes to the east of the village of Ibish, reaches elevation 7518, and then Mt. Kizil Dash (7439) (7440), village of New Kizil-Dash (Kizel-Dash), passes to the west from the Karamemeda, goes to the river Jambushu Chai (which is to the east of the village of Delaver, B. Kikli, and Tikhnis), and through the village of Vartanli and Bashi-Shuragel; following the above-named river, it goes to the river Arpa Chai to the north of Kayalala, from there follows all the time the thalweg of the river Arpa Chai and arrives at the river Araxes, following its thalweg to the mouth of the river Lower Kara Su.

ANNEX II
Withdrawal of Troops in Arpa-Chai and Araxes Regions (follows verbatim Annex 1(b) of the Turkish-Russian Treaty of March 16, 1921)

Taking into consideration that the border line, as it is shown in Annex I, is the thalwegs of the rivers Arpa Chai and Araxes, the Government of the Grand National Assembly undertakes to remove the line of block-houses to the distance of 8 versts from the Alexandropol-Yerevan railway line in the district of the Arpa Chai river, and to the distance of 4 versts from the above-named railway in the district of the river Araxes. The lines which enclose the above-named districts are shown below: the district of the river Arpa Chai at sections (a) and (b) of Paragraph 1, and the district of the river Araxes in Paragraph 2.

Paragraph 1: District of the river Arpa Chai

(a) To the southeast from Vartanli, to the east from Uzun-Kilisa over Mt. Bozyar (5096), 5082-5047, to the east from Karmir-Vaik-Uch-Tapa (5578), to the east from Arzaz Oghlu, to the east from Ani, reaches Arpa Chai to the west from Yeni-Ki.

(b) Leaves Arpa Chai to the east from elevation 5019, goes straight to elevation 5481, at the distance of 4.5 versts, to the east from Kizil Kula at 2 versts, to the east from Bojali, and then the river Digor Chai, follows along this river to the village of Duz-Kechut, and goes straight to the north from the ruins of Karabat and to Arpa Chai.

Paragraph 2: District of the river Araxes

A straight line between Kharaba Alijan and the village of Suleiman (Diza).

In the districts bordered on one side by the line of the Alexandropol-Yerevan railway and on the other by the lines which are 8 and 4 versts from the above-named railway, the Government of the Grand National Assembly undertakes not to build any fortification and not to keep the regular army except the number which is essentially necessary for the maintenance of order and security. Those lines are not in the above-named districts.

ANNEX III
Territory of Nakhichevan

Village of Ourmia, from there by a straight line to the Azerdaian station (leaving it to SSRA), then by a straight line to Ms. Dash-Burun west (3142), watershed of Mt. Dash-Burun east (4108), crosses the river Kyahaanam-Darassi to the south of the inscription “Rodne” (Boulakh) (South), following the watershed of Mt. Bgarsik (6607) or (6587), and from there follows the administrative border of the former districts of Erivan and of Sharur, Daralagyaz, by the elevation 6629 to the mountain Kemurlu Dagh (6839) or (6930), and from there to the elevation 3080, Sayat Dagh (7868), village Kurt Kulag (Kyurt Kulak), Mt. Gamessur Dagh (8160), elevation 8022, Kuri Dagh (10,181), and the eastern administrative border of the former district of Nakhichevan

წყარო:

http://www.gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/35834?fbclid=IwAR2r4jsaJPJqGRnXVAJuWfvOWRauBfdwVmNjTa6n_jAzYCNCD5b3KvqozyA#.XSrpB3kfrlg.facebook


***

 

გთავაზობთ ყარსის ხელშეკრულებას ფრანგულ ენაზე

Traité de Kars

Date : 13 octobre 1921,
signé à Kars : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Russie, Turquie.

Les Gouvernements de la République Socialiste Soviétique d’Azerbaïdjan, de la République Socialiste Soviétique d’Arménie et de la République Socialiste Soviétique de Géorgie d’une part, et de l’autre le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, partageant les principes de fraternité des nations, et reconnaissant le droit de tous les peuples de vivre indépendants, poussés par le désir de créer entre eux des relations amicales et une amitié inséparable, basée sur des intérêts communs, ont résolu d’entrer en pourparlers avec le concours du Gouvernement de la République Socialiste Soviétique Fédérative de Russie, pour conclure un Traité et ont nommé à cet effet, comme représentants :

Le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique d’Azerbaïdjan a nommé comme représentant
Behbud Shah Tahsinki, Commissaire du Peuple de l’Inspection Ouvrière-Paysanne ;

Le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique d’Arménie,
Askanaza Mravian, Commissaire du Peuple pour les affaires Étrangères, et
Bogos Makiniantz, Commissaire du Peuple pour l’Intérieur ;

La Gouvernement de la République Socialiste Soviétique de Géorgie,
Chalva Eliava, Commissaire du Peuple de la Marine et de la Guerre, et
Alexandre Svanidze, Commissaire du Peuple pour les Affaires Étrangères et pour les Finances:

Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie,
Kiazim Karabekir Pacha, député d’Andrinople à la Grande Assemblée Nationale, commandant du front oriental,
Veli Bey, député de Bordour à la Grande Assemblée Nationale,
Moukhtar Bey, ancien Sous-Secrétaire d’État aux Travaux Publics, et
Memkhoud Chevket Bey, représentant plénipotentiaire du Gouvernement Turc en Azerbaïdjan ;

Le Gouvernement de la République Socialiste Soviétique Fédérative de Russie,
Iakov Ganetskii, Représentant de la R. S. F. S. R. en Lettonie,
qui après avoir échangé leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, ont conclu le Traité suivant :

Article premier.

Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et les Gouvernements des Républiques Socialistes Soviétiques d’Azerbaïdjan, d’Arménie et de Géorgie, considèrent comme nuls et non avenus les traités conclus entre les Gouvernements qui ont antérieurement exercé les droits de souveraineté sur le territoire faisant actuellement partie du territoire des Parties Contractantes et concernant les territoires précités ainsi que les traités conclus avec les États tiers et concernant les Républiques de la Transcaucasie, exception faite du Traité Russo-Turc, signé à Moscou le 16 mars 1921 (H 1337).

Article 2.

Les Parties Contractantes sont d’accord à ne reconnaitre aucun traité de paix ou autre acte international qu’on voudrait imposer à l’une d’elles.
En vertu de cet accord, les Gouvernements des Républiques Socialistes des Soviets d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie, acceptent de ne reconnaitre aucun acte international concernant la Turquie qui ne soit pas reconnu par le Gouvernement National de la Turquie, représenté actuellement par sa Grande Assemblée Nationale.
Dans le présent Traité, on désigne sous le nom de Turquie tout le territoire compris dans le Pacte National Turc du 28 janvier 1920 (H 1336) fait et publié par la Chambre des Députés Ottomans et communiqué à la presse et à tous les États. De son côté, le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie accepte de ne reconnaitre aucun acte international concernant l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie qui ne soit pas reconnu par les Gouvernements respectifs de ces pays, représentés actuellement par les Soviets d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie.

Article 3.

Les Gouvernements des Républiques Socialistes des Soviets d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie reconnaissant le régime des capitulations comme incompatible avec le libre essor du développement national de tout pays ainsi qu’avec le plein exercice de ses droits souverains, considèrent nul et abrogé l’exercice en Turquie de toutes fonctions et de tous droits ayant avec ce régime quelque rapport.

Article 4.

La frontière nord-est de la Turquie (d’après la carte de l’État Major russe au 1: 210.000, soit 5 verstes au pouce) est déterminée par la ligne qui commençant au village de Sarpe situé sur la Mer noire, passe par le Mont Khedis Mata, la ligne du partage des eaux de la montagne Chavchet-Mont Kanny Dagh, de là suit toujours les anciennes frontières administratives septentrionales des Sandjaks d’Ardahan et de Kars, le thalweg de la rivière Arpa-Tchai et celui de l’Araxe jusqu’à l’embouchure de Nijni Kara Sou. (Pour les détails de la frontière et les questions y afférentes voir les annexes I et II et la carte incluse signée par les deux Parties Contractantes. En cas de divergences entre le texte du Traité et la carte, le texte du traité prévaut sur la carte). Une commission mixte de délimitation composée d’un nombre égal de membres avec la participation d’un Représentant de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie est chargée de fixer en détail et d’établir sur le terrain, la frontière d’État ainsi que de poser les bornes de frontière.

Article 5.

Le Gouvernement Turc et les Gouvernements des Soviets d’Arménie et d’Azerbaïdjan sont d’accord que la région de Nakhitchévan, dans les limites spécifiées par l’annexe III du présent traité, constitue un territoire autonome sous la protection de l’Azerbaïdjan.

Article 6.

La Turquie consent à céder à la Géorgie la souveraineté de la ville et du port de Batoum avec le territoire se trouvant au nord de la frontière indiquée dans l’article 4 du présent Traité et ayant fait partie du district de Batoum à condition que :
1° La population de la région indiquée dans l’article présent jouisse d’une large autonomie administrative locale garantissant à chaque communauté ses droits culturels et religieux et que cette population ait la possibilité de créer ses lois agraires correspondant à la situation ;
2° La Turquie jouisse du libre transit des marchandises et de toutes matières à destination ou en provenance de la Turquie par le port de Batoum, sans douane, sans aucune entrave, avec l’exemption de tous droits et charges et avec le droit pour la Turquie d’utiliser le port de Batoum, sans frais spéciaux. Pour l’application de cet Article, sera créée, immédiatement après la signature du présent Traité, une Commission des Représentants des Parties intéressées.

Article 7.

Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement de la République Socialiste des Soviets de Géorgie s’engagent à faciliter aux habitants des zones limitrophes le passage de la frontière à condition de l’observation des règles de faveur douanières, policières et sanitaires qui seront établies à ce sujet par une Commission Mixte.

Article 8.

Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement de la République Socialiste des Soviets de Géorgie prenant en considération la nécessité pour les habitants des contrées limitrophes des deux pays de se servir des pâturages d’été et d’hiver se trouvant sur l’autre côté de la frontière, acceptent d’accorder à ces habitants le droit de faire passer la frontière à leurs bestiaux et de jouir des pâturages habituels. Les formalités douanières ainsi que les mesures policières, sanitaires et autres à appliquer lors du passage de la frontière seront déterminés par une Commission Mixte.

Article 9.

En vue d’assurer l’ouverture et la liberté de passage des Détroits pour les transactions commerciales de tous les peuples, la Turquie et la Géorgie sont d’accord pour remettre l’élaboration définitive du statut international de la Mer Noire et des Détroits à une Conférence ultérieure composée des Délégués des États riverains sans que les décisions qui en découleraient puissent porter atteinte à la souveraineté de la Turquie et à la sécurité de la Turquie et de Constantinople, sa capitale.

Article 10.

Les Parties Contractantes s’engagent à ne point admettre sur leurs territoires la formation ou le séjour d’organisations ou de groupements prétendant assumer le rôle du Gouvernement de l’autre pays ou d’une partie de son territoire ainsi que le séjour des groupements ayant pour but de lutter contre l’autre pays. Il est bien entendu que le territoire Turc précité dans le présent Article est le territoire qui se trouve sous l’administration directe civile et militaire du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie.

Article 11.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes résidant sur le territoire de l’autre partie seront traités sur la base des droits et des obligations découlant des lois du pays où ils résident, exceptées celles concernant la défense nationale dont ils seront exemptés.

Les questions relatives au droit des familles, de succession et de capacité juridique des nationaux respectifs font aussi exception au présent Article. Elles seront résolues par la voie d’un accord spécial.

Article 12.

Les Parties Contractantes appliqueront le régime de la nation la plus favorisée aux nationaux de l’une des Parties Contractantes résidant sur le territoire de l’autre. Cet article ne vise point les droits accordés réciproquement par les Républiques des Soviets sur leurs territoires aux citoyens des autres Républiques des Soviets alliées ainsi que les droits accordés par la Turquie aux nationaux des États musulmans alliés de la Turquie.

Article 13.

Tout habitant des territoires ayant fait partie de la Russie avant l’année 1918 et sur lesquels la souveraineté de la Turquie est reconnue aura la faculté, dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité turque, de quitter librement la Turquie en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants.

De même, tout habitant du territoire dont la souveraineté a été cédée à la Géorgie par la Turquie aura la faculté dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité géorgienne de quitter librement le territoire géorgien en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants.

Les habitants mentionnés aux paragraphes ci-dessus jouiront d’un délai d’un mois pour effectuer leur service militaire à partir de la date à laquelle ils auraient fait connaitre, en due forme, leur désir de quitter les territoire en question.

Article 14.

Les Parties Contractantes s’engagent à conclure dans un délai de six mois à partir de la signature du présent traité des arrangements spéciaux relatifs aux réfugies des guerres de 1918 et 1920.

Article 15.

Chacune des Parties Contractantes s’engage à promulguer immédiatement après la signature du présent traité une amnistie complète aux citoyens de l’autre partie pour les crimes et délits commis par suite de la guerre sur le front du Caucase.

Article 16.

Les Parties Contractantes consentent à effectuer réciproquement dans un délai de deux mois à partir de la signature du présent Traité le rapatriement d’anciens prisonniers militaires et civils restés sur le territoire de l’une des Parties Contractantes.

Article 17.

Afin d’assurer la non interruption des rapports entre leurs pays, les Parties Contractantes s’engagent à prendre d’un commun accord toutes les mesures nécessaires pour maintenir et développer le plus vite possible les communications ferroviaires, télégraphiques et autres ainsi que pour assurer le libre transit des personnes et des marchandises sans aucune entrave. Il est entendu, toutefois, que pour ce qui concerne le passage (entrée et sortie) des voyageurs, ainsi que le transport des marchandises, on appliquera entièrement les lois existant dans chaque pays à cet effet.

Article 18.

Dans le but d’organiser les rapports commerciaux et de régler toutes les questions économiques, financières ou autres, pour affermir entre les pays contractants les relations d’amitié, une Commission des Représentants des pays intéressés sera convoquée à Tiflis, immédiatement après la signature du présent Traité.

Article 19.

Les Parties Contractantes s’engagent à conclure des conventions consulaires dans un délai de trois mois à partir de la signature du présent Traité.

Article 20.

Le présent Traité conclu entre les Gouvernements de la Turquie, d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie sera soumis à ratification. L’échange des ratifications aura lieu à Érivan dans le plus bref délai possible.

Le présent Traité entrera en vigueur à partir du moment de l’échange des actes de ratifications, exception faite des articles 6, 14, 15, 16 18 et 19 qui entrent en vigueur immédiatement après la signature du Traité.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé le présent Traité et l’ont revêtu de leurs cachets.

Fait en cinq exemplaire à Kars, 13 Octobre mille neuf cent vingt et un (mille trois cent trente sept).

(L.S.) KIAZIM KARA BÉKIR.
(L.S.) MRAVIAN.
(L.S.) VÉLY.
(L.S.) MAKINZIAN.
(L.S.) MOUHTAR.
(L.S.) CHAHTAHTINSKY.
(L.S.) MEMDOUH CHEVKET.
(L.S.) ELIAVA.
(L.S.) SVANIDZÉ.
(L.S.) HANETZKY.

Annexe I.

La frontière Nord-Est de la Turquie est fixée comme suit (d’après la carte de l’État-Major russe 1/210.000 soit 5 verstes au pouce) :
— du Village Sarpe sur la Mer Noire au Mont Kara-Chalvar (5014), par la ligne de partage des eaux vers R.C. (P.II.) qui est au nord du village v.Maradidi, traverse au nord du village v.Maradidi le Tchorokh et de là passe au Nord du village Sabaour, Mont Khedis Mata (7052),  Mont Kva-Kibe-village Kavatareti-ligne de partage des eaux de la montagne Medzybna Mont Querat-Kessoun (6468) ;
— suivant la ligne de partage de eaux Mont Korda (7910) arrive, par la partie occidentale de la crête de la montagne Khrebete Chavchetsky, à l’ancienne frontière administrative de l’ancienne district d’Artvine passant par la ligne de partage des eaux de la montagne Chavchetsky, arrive au mont Sary-Tchai (Kara-Issal (8478), col Kviralsky ;
— de là arrive à l’ancienne frontière administrative de l’ancien district d’Ardahan au Mont Kanny-Dagh ;
— de là se dirigeant vers le Nord arrive au Mont Tlil (Grmany) (8357) suivant la même frontière du district d’Ardahan arrive au Nord-Est du village Badelle à la rivière Poschove-Tchai, et suit cette rivière vers le Sud, jusqu’au Mont du village du Tchantchakh;
de là quittant cette rivière et suivant la ligne de partage des eaux arrive à la montagne Airlian-Bachi (8512) ; passe par les Monts Kellé-Tapa (8463), Kharman Tapa (9709), arrive au Mont Kasris-Seri (9681) ;
— de là suit la rivière Karzamete-Tchai jusqu’au fleuve Koura ;
— de là suit le thalweg du fleuve Koura jusqu’à l’Est du village Kartanakev, où elle quitte le Koura en passant par la ligne de partage des eaux de la montagne Kara-Ogly (7259);
— de là divisant en deux parties le lac Khosapine, arrive à la côte (7580) (7560) ;
— et de là au Mont Guek-Dagh (9152)-Utch-Tapalar (9783), où finit la frontière avec la Géorgie   et commence la frontière avec l’Armenie : Taya- Kala (9716) ; côte 9065
— là quitte l’ancienne frontière du district d’Ardahan et passe aux Monts Bol. Akh Baba (9973) ou (9963) – 8828 ou 8827-7602 ;
— de là en ligne droite à la côte 7518-passant à l’Est du village Ibiche, et puis au Mont Kisil-Dache (7439 ou 7440 ou 7490) ; village Novy-Kizil-Dache et de là, suivant la rivière, qui passe par Novo-Kizil-Dache jusqu’à son coude situé au Nord-ouest de Karamemed, suit la ligne de partage des eaux et arrive à la rivière Djamouchbou-Tchai situé à l’Est des villages Délavères, B.Kmly et Tikhnis ; par les villages de Vartanly et Bache-Chouraguèle en suivant toujours la susdite rivière arrive à la rivière Arpa-Tchai au Nord de Kialala ou Kalali ;
— de là suivant toujours le thalweg de l’Arpa- Tchai arrive à l’Araxe ; suit le thalweg de l’Araxe jusqu’au village Ourmia, où finit la frontière avec l’Armenie  et commence la frontière avec l’Azerbaïdjan et suit en suite le thalweg de l’Araxe jusqu’à l’embouchure de Nijni-Kara-Sou où finit la frontière avec l’Azerbaïdjan.

Annexe II.

Etant bien entendu que la ligne frontière suit les thalwegs de l’Arpa-Tchai et de l’Araxe comme il est indiqué dans l’annexe I, le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie s’engage à retirer seulement la ligne de blockhaus à une distance de huit verstes de la ligne de chemin de fer, Alexandropol – Erivan dans son tracé actuel, dans la région de l’Arpa-Tchai, et à une distance de quatre verstes de la susdite ligne de chemin de fer dans la région de l’Araxe. Les lignes délimitant les régions susmentionnées sont indiquées ci-dessous pour la zone d’Arpa-Tchai dans les alinéas A et B du paragraphe I et pour celle de l’Araxe dans le paragraphe II.

I. Zone de l’Arpa-Tchai :
A. Au Sud-est de Vartanly ; à l’Est de Ouzoun-Kilissa par Mont Boziar (5096) 5082-5047 ; à l’Est de Karmir-Vank-Outch-Tapa (6578) ou 5578 ; à l’Est d’Araze-Oglou, à l’Est d’Ani ; arrive à l’Arpa-Tchai à l’ouest d’Enikei.
B. Quitte de nouveau Arpa-Tchai à l’Est de l’altitude 5019 ; va directement à 5481, quatre verstes et demie à l’Est de Kizil-Koula, deux verstes à l’Est de Bodjali ; puis la rivière du Digor-Tchai ; suit cette rivière jusqu’au village Douze-Ketchout et va directement au Nord des ruines de Kara-Bag et arrive à l’Arpa-Tchai.

II. Zone de l’Araxe :
La ligne directe entre Karabag-Alidjan et le village Suleyman-Diza. Dans les zones délimitées d’un côté par la ligne de chemin de fer Alexandropol-Erivan et de l’autre par les lignes déterminant les distances de huit et quatre verstes, à partir de ladite ligne de chemin de fer, le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie s’engage à n’élever de fortification d’aucune espèce (ces lignes de distance restant en dehors desdites zones) et à ne pas entretenir des troupes régulières, mais il conserve le droit de maintenir dans lesdits zones des troupes d’ordre, de sécurité et d’administration.

Annexe III.

Territoire de Nakhitchevan : Village d’Ourmia, de là par une ligne droite la station d’Arazdaian (en la laissant à la République Socialiste des Soviets d’Arménie) ; puis par une ligne droite au Mont Dache Bouroun occidental (3142) ; ligne de partage des eaux du Mont Dache-Bouroun oriental (4108) ; traverse la rivière Djahaanam Darassi au Sud de l’écriture de “Rodne” (Boulakly) (Sud) ; en suivant la ligne de partage des eaux Mont Bgarsik (6607) ou (6587) et de là suit la frontière administrative de l’ancien district d’Érivan et de Charour-Daralagueuse, par la côte 6629, à la montagne Kemourlou-Dagh (6839)ou (6930) et de là à la côte 3080-Savat-Dagh (7868) ; village Kourte-Koulag (Kiourt-Koulag) ; Mont Gamessour-Dagh (8160) ; côte 8022 Kuki-Dagh (10282) et la frontière administrative orientale de l’ancien district de Nakhitchevan.

***

ყარსის ხელშეკრულებამდე,  1921 წლის 16 მარტს მოსკოვში  გაფორმდა “მეგობრობისა და ძმობის” შეთანხმება  რუსეთსა და თურქეთს შორის

ამ შეთანხმებით დადგინდა თურქეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ საზღვარი, რომელიც არჟამადაც მოქმედებს 

Treaty_of_Moscow_1921[1]

Treaty of Moscow, March 16, 1921.

Московский договор между Россией и Турцией, 16 марта 1921 года

Правительство Российской Социалистической Федеративной Республики и Правительство Великого Национального Собрания Турции, разделяя принципы братства наций и права народов на самоопределение, отмечая существующую между ними солидарность в борьбе против империализма, равно как тот факт, что всякие трудности, созданные для одного из двух народов, ухудшают положение другого, и всецело воодушевляемые желанием установить между ними постоянные сердечные взаимоотношения и неразрывную дружбу, основанную на взаимных интересах обоих сторон, РЕШИЛИ заключить договор о дружбе и братстве и назначили для сего своими уполномоченными:

Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики:

Георгия Васильевича Чичерина народного комиссара по иностранным делам и члена Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета,

и Джелал Эдина Коркмасова, члена Всероссийского Центрального Комитета,

Правительство Великого Национального Собрания Турции:

Юсун Кемаль-Бея, и народного комиссара по народному хозяйству Великого Национального Собрания Турции депутата Кастамони в том же Собрании, доктора Риза Нур-Бея, народного комиссара по просвещению Великого Национального Собрания Турции, депутата Синопа в том же Собрании,

Али Фауд-Пашу, чрезвычайного и полномочного посла Великого Национального Собрания Турции, члена от Ангоры в Великом Национальном Собрании,

каковые, после обмена полномочиями, найденными в надлежащей и законной форме, согласились о нижеследующем:

Статья I

Каждая из Договаривающихся Сторон соглашается в принципе не признавать никаких мирных договоров или иных международных актов, к принятию которых понуждались бы силою другая из Договаривающихся Сторон. Правительство РСФСР соглашается не признавать никаких международных актов, касающихся Турции и не признанных Национальным Правительством Турции, представленным ныне ее Великим Национальным Собранием.

Под понятием Турции в настоящем договоре подразумеваются территории, включенные в Национальный Турецкий Пакт от 28 января 1336 (1920) года, выработанный и провозглашенное Оттоманской Палатой депутатов в Константинополе и сообщенное прессе и всем Государствам.

Северо-восточная граница Турции определяется: линией, которая, начинаясь от деревни Сарпи, расположенной на Черном море, проходит через гору Хедис-Мта, линией водораздела горы Шевшет-горы Каннин Даг, она следует затем по северной административной границе Ардаганского и Карского санджаков по тальвегу рек Арначай и Аракс до устья Нижнего Кара-Су (подробное описание границы и вопросы к ней относящиеся, определены в приложении I (А) и (В) и на прилагаемой карте подписанной обоими Договаривающимися сторонами).

Статья II

Турция соглашается уступить Грузии Суверенитет над портом и городом Батумом и территорией, лежащей к северу от границы, указанной в ст. I-й нынешнего договора и составляющей часть Батумского округа, при условии что:

1) Население местностей, указанных в настоящей статье договора будет пользоваться широкой местной автономией в административном отношении обеспечивающей каждой общине будет предоставлена возможность установить земельный закон соответствующий его положениям.

2) Турции будет предоставлен свободный транзит всяких товаров, отправляемых в Турцию или из нее через Батумский порт, беспошлинно, без учинения каких-либо задержек и без обложения их какими бы то ни было сборами, с предоставлением Турции прав пользоваться Батумским портом без взимания за то специальных сборов.

იხ. სრულად:  http://www.doc20vek.ru/node/4149