Iberiana – იბერია გუშინ, დღეს, ხვალ

სოჭი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, დვალეთი, ჰერეთი, სამცხე, ჯავახეთი, ტაო-კლარჯეთი იყო და მუდამ იქნება საქართველო!!!

•პასუხი ჩოჩიევს ოკეანის გაღმიდან

endriu anderseni

politologiisa da istoriis profesori

kalgaris universitetis samxedro-strategiuli
kvlevebis centris kavkasiis specialisti

თამაში “ამოუცნობი წარსულით” საეჭვო აწმყოსათვის

პასუხი ჩოჩიევს ოკეანის გაღმიდან

 

ramdenime xnis win eduard kokoiTim, amJamad “samxreT oseTis armiad” wodebuli ukanono SeiaraRebuli formirebebisa da maTi mxardamWeri ruseTeli “mSvidobisdamcvelebis” mier kontrolirebad, saqarTvelos Sida qarTlis regionis teritoriis mcire nawilze arsebuli TviTgamocxadebuli “samxreT oseTis respublikis” meTaurma gaakeTa gancxadeba, rom ganzraxuli aqvs miaRwios aRniSnuli teritoriis ruseTis federaciasTan SeerTebas.

amgvari iniciativis safuZvlad kokoiTim moiyvana raRac saidumlo “istoriuli dokumenti 1774 wels erTiani oseTis ruseTis imperiis SemadgenlobaSi Sesvlis Sesaxeb”.

1774 wlis damdegs rukaze ar arsebobda ara marto baton kokoiTis da eqspansionisturi propagandis sxva ruporebis mier naxsenebi “erTiani oseTi”, aramed raime oseTi. osuri enis sxvadasxva dialeqtze molaparake adamianebi, ra Tqma unda, cxovrobdnen didi kavkasiuri qedis orive ferdobze, magram amJamindeli CrdiloeT oseTis respublikis teritoriaze (alagiris, qurTaTis, Taguriisa da digoris udidesi nawili – istoriuli raioni) mcxovrebi osebi imyofebodnen yabardoeli feodalebis xelisuflebis qveS, maTi miwebi ki, Sesabamisad yabardos nawils warmoadgenda, romelic Tavis mxriv, formalurad yirimis xans – osmaleTis imperiis vasals emorCileboda.

TviTgamocxadebuli “samxreT oseTis respublikis” amJamindeli teritoria, aseve istoriuli raioni Tualia-dvaleTi (Tualia amJamad Crdilo oseT-alaniis SemadgenlobaSia) Sedioda aRmosavleT qarTuli qarTl-kaxeTis samefoSi da aranairad ar iyo gamoyofili Sida qarTlis mxridan. saerTod unda iTqvas, rom maT aRmosavleT saqarTvelosagan damoukideblad arasodes ar uarsebiaT.

maS, ra Sevida 1774 wels ruseTis imperiaSi da romeli dokumentebis safuZvelze? am SekiTxvaze iolad scems pasuxs quCuk-kainarjis sazavo xelSekrulebiT dasrulebuli 1768-1774 wlebis ruseT-TurqeTis omis arqivebi. xelSekrulebam daadgina ruseTis sazRvari Crdilo-dasavleT kavkasiaSi mdinare yubanze. xelSekrulebam osmaleTis imperias Camoacila yirimis saxano, romelic damoukideblad gamocxadda, ruseTs miuerTda zRvis sanapiros nawili cixe-simagreebiT: qerCi, eniyale, kimburni, SeinarCuna ruseTis samflobeloSi didi da mcire yabardo, moldovasa da valaxias miecaT avtonomia da es samTavroebi gadavidnen ruseTis mfarvelobaSi.

Sesabamisad, araviTar oseTze, arc gaerTianebulze da arc gayofilze – xelSekrulebaSi saubari araa. arsebobda didi da mcire yabardo, romelSic, rogorc zemoT iyo naTqvami, Sedioda osebiT dasaxlebuli miwebis nawili.

Tu zedapirulad mainc davxedavT 1801 wels ruseTTan mierTebamde da mierTebis mere saqarTvelos administraciul rukas, Cven masze saqarTvelos gareT arsebul veraviTar “samxreT oseTs” ver vnaxavT. 1801 wels saqarTvelos saxelmwifo sazRvari, iseve rogorc Tbilisis guberniis sazRvari, gadioda daaxloebiT iqve, sadac 1918 wels gaiara damoukidebeli saqarTvelos, xolo 1921 wels sabWoTa saqarTvelos sazRvarma. aqve gadis oficialurad aRiarebuli saqarTvelos sazRvari dRes. sazRvris mcireodeni Secvla aRiniSneba mxolod dvaleTi-Tualiis mimarTulebiT, romlis udidesi nawili sabolood aRmoCnda Tergis olqSi, Semdgom mTielTa da Crdilo oseTis avtonomiuri sabWoTa socialistuli respublikis SemadgenlobaSi.

friad gasarTobad warmogvidgeba CoCievis mier 1917 wels gamocemuli romeliRac gazeTidan citirebuli fraza, rom axlo aRmosavleTidan mosul qarTvelebs alanebma misces kultura da aswavles samxedro saqme. gasarTobia, radganac Tuki qarTvelebis winaprebi istoriamdel periodSi marTlac iyvnen migrantebi, laparaki am droSi “alanebze” istoriuli TvalsazrisiT iqneboda sruliad araprofesiuli, radgan im dros, osebis hipoTeturi winaprebis dros, CrdiloeT kavkasiaSi cxovrobdnen ara alanebi, aramed skviTebi da sarmatebi. ZvelqarTuli saxelmwifoebi kolxeTi da iberia samxreT kavkasiaSi dafiqsirebulia jer kidev Zveli romis istorikosebis mier maTi sazRvrebis sakmaod zusti aRweriT, iseve rogorc sxva qarTveluri (qarTvelTa winaprebis monaTesave) tomebis saxloba momijnave teritoriebze, romlebic am saxelmwifoSi ar Sediodnen. arc erTi Zveli JamTaaRmwerelTagani aranair skviTTa saxelmwifoebrivi warmonaqmnis Sesaxeb aranair cnobas ar iZleva Tanamedrove “samxreT oseTis respublikis” teritoriaze, romelic im dros iyo iberiis nawili.

batoni CoCievi agrZelebs mkiTxvelis mamobrivad damoZRvras, axsenebs ra osTa rols saqarTvelos istoriis gviandel periodSi – adrindeli Sua saukuneebidan XVIII saukunemde. saqarTvelos erovnuli gmirebis eTnikur warmomavlobaze spekulireba simdablea, xolo yvela 300 aragvelis osad gamocxadeba – sibriyve. naTelia, rom saqarTvelos gmirTa Soris arcTu cota iyo osuri warmoSobis adamiani, es arcaa gasakviri, radgan kavkasiis samxreT ferdobze gadmosaxlebuli osebi istoriulad xdebodnen saqarTvelos saxelmwifoebriobis organuli nawili. saqarTvelos gmirTa Soris iyvnen sxva warmoSobis adamianebic: qurTebi, arabebi, yivCaRebi, TaTrebi, italielebi da skandinavebic ki. is, rom Tamar mefis jarSi msaxurobda meomar vikingTa razmi, niSnavs imas, rom dRes SvedeTs saqarTvelos raRac nawili ekuTvnis? vfiqrobT rom ara!

gvsurs yuradReba gavamaxviloT kidev erT faqtze: Tanamedrove osebis winaprebi, romlebic kavkasiis didi qedis samxreTiT saxlobdnen, TavianT Svilebs agzavnidnen saqarTvelos dasacavad, raTa es qveyana gaZlierebuliyo da ganmtkicebuliyo. ratom xdeba, rom zogierTi am gmiris STamomavalTagani aseTi mondomebiT cdilobs es saqarTvelo daangrios?

Zalian gvsurs gvjerodes, rom saqarTvelosa da mTeli kavkasiis xalxebi SesZleben gaerkvnen Seqmnil viTarebaSi da ar ahyvebian axal provokaciebs, romlebic kiTxvis qveS ayeneben maT momavals, maTi STamomavlebis momavals, am xalxebisadmi ucxo jgufebis viwro interesebis sasargeblod.

ixileT srulad inglisurad da rusulad

http://iberiana.webs.com/samachablo.htm

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s