Iberiana – იბერია გუშინ, დღეს, ხვალ

სოჭი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, დვალეთი, ჰერეთი, სამცხე, ჯავახეთი, ტაო-კლარჯეთი იყო და მუდამ იქნება საქართველო!!!

♥ იბერიანა – Iberiana

iber2

კავშირი „იბერიანა“

1992 წელს საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების ძალისმიერი გზით დამხობამ საქართველოს მოსახლეობა კატასტროფის წინაშე დააყენა. გასხვისებულ იქნა საქართველოს ძირძველი ტერიტორიები – სამაჩაბლო (ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი) და აფხაზეთი. მკვეთრად გაიზარდა კრიმინოგენული სიტუაცია, მეძავეობა და ჰომოსექსუალიზმი, ნარკოტიკების მოხმარება-გასაღება, გაჩნდა ათასობით მაწანწალა მცირეწლოვანი. ორჯერ შემცირდა შობადობა.

მოსახლეობის დიდი ნაწილი იძულებული გახდა ფიზიკური გადარჩენის მიზნით დაეტოვებინა საქართველოს ტერიტორია. უკანასკნელი წლების მანძილზე საქართველო დატოვა მილიონნახევარმა ადამიანმა. მიგრაცია კვლავ კატასტროფულად გრძელდება.

უმძიმესი სოციალური პირობები, უმუშევრობა, ელემენტარული საარსებო საშუალებებისათვის ბრძოლა ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად აკნინებს საქართველოს მოსახლეობას. მძიმე სოციალურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გამო ასობით ადამიანმა თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე.

ამ გარემოებების გამო, 2002 წლის 27 მარტს ჩამოყალიბდა ქალთა კლუბი “იბერიანა”, რომელიც 2004 წლის 11 ოქტომბერს დარეგისტრირდა როგორც კავშირი. კავშირის თავმჯდომარეა დარეჯან ბრეგვაძე, გამგეობის წევრები არიან: ვერა ჭანტურია, ელისაბედ ბურდილაძე,  ლეილა ჯანელიძე, მადონა თუშიშვილი, გულიკო გიგიბერია, ინგა ღუტიძე და ანა მიქაუტაძე.

კავშირის ძირითადი მიზნებია: ქალთა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, მათი როლის გაზრდა ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში და ქვეყნისათვის საჭირბოროტო საკითხების გადაწყვეტაში; ადამიანის უფლებების დაცვა; მოსახლეობის დემოგრაფიული და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება; ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, მავნე ჩვევებთან ბრძოლა; ჰარმონიულად განვითარებული ახალი თაობის აღზრდა;   ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება; კავშირის დამყარება იბერიული წარმოშობის ხალხებთან და სხვა.

კავშირი „იბერიანა“ წლების მანძილზე იყო საერთაშორისო ორგანიზაცია „Womanaid Caucasus”-ის აქტიური წევრი. ასევე სხვადასხვა კოალიციების წევრი, მათ შორის სახალსო დამცველის აპარატთან არსებული ბავშვთა უფლელებების დაცვის სფეროში.

ამჟამად „იბერიანა“ არის   საყდრისის მსოფლიოში უძველესი ოქროს მაღაროს გადარჩენისათვის შექმნილი საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრი.

***

კავშირის მოღვაწეობის ერთერთი წარმატებული პროექტია ვებვერდები

Iberiana -იბერია გუშინ, დღეს, ხვალ https://iberiana.wordpress.com (კონსულტანტი  და თანაავტორი ალქსანდრე  სანდუხაძე) და Iberiana – Georgia http://iberiana.webs.com, სადაც თავმოყრილია უამრავი მასალა საქართველოს წარსულზე და აწმყოზე, მისი უკეთესი მომავლისათვის.

***

2020 წლის თებერვლიდან დავიწყეთ ახალი პროექტი მოზარდებისთვის და აბიტურიენტებისთვის – შევისწავლოთ ალგებრა-გეომეტრია კარგად და მარტივად”. ელექტრონული გაკვეთილები და ტესტები მოამზადა ჯგუფმა,  რომლის ძირითდ ბირთვს წარმოადგენენ თსუ “კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის” ფაკულტეტის 1978 წლის კურსდამთავრებულები. ჯგუფის ხელმძღვანელია მათემატიკოსი გულიკო საბაძე.

algebra

https://momavali.wordpress.com/

***

 

iber

  http://iberiana.webs.com

| Home | Abkhazia | Shida Kartli | Meskheti | Javakheti | History of Georgia | Georgian Women |Georgian Surnames |

            iber2iber

iberIberia Forever

iber

v putini morigi `amerikuli kartofili~ ruseTis droebiTi mmarTveli, anu iankebis mesame Seteva saqarTvelozezaza tabataZe

v eTnikur qarTvelTa enis SenarCunebis sociolingvistur aspeqtTa Sesaxeb TurqeTSiinga RutiZe

v 2008 wlis 21 maisis arCevnebi iuristis TvaliTavTandil kaxniaSvili

v `ajanyebis uflebidan” _ plutokratiul tiraniamde avTandil kaxniaSvili

v putin-duginis geopolitikuri gegmebi da rusuli okupaciis dasasrulis dasawyisitariel futkaraZe

v ruseTis imperiis istoriul xlarTebSiaxmet zakiri, saTaTreTi

v pasuxi CoCievs okeanis gaRmidanendriu anderseni, kanada

sudeturi tragedia da saqarTvelos avtonomiebis problema– endriu anderseni, kanada

v xalxma aCvena vin aris misTvis Zvirfasi – britanuli proeqti “gamoCenili Tanamemamuleebis Sesaxeb” saqarTvelos televiziaSi. isa qaZoevis martirologiasaba iberi

v ilia WavWavaZis uneblie misiasaba iberi

v leqsikis sesxebis erTi Taviseburebis Sesaxeb TurqeTis eTnikur qarTvelTa metyvelebaSiinga RutiZe

 

“მესამე ალტერნატივა”


                        

“კიდევაც დაიზრდებიან”

 

                           
 https://iberiana.wordpress.com/

                           

5 Responses to “♥ იბერიანა – Iberiana”

 1. giorgi said

  http://www.rosbalt.ru/kavkaz/2011/06/07/856528.html.

  Like

 2. jaba melkadze said

  საიტის ავტორებს: თუკი ჩვენთვის(ქართველებისათვის) ამოსავალი პრინციპი სიმართლე და სამართლიანობაა, მაშ სოჭი ტყუილადაა შეტანილი დაკარგულ ქართულ მიწათა გძელ ნუსხაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ესაა ისტორიული ჩერქეზეთი(კერძოდ უბიხეთი)! თუ ჩვენ სხვებს ვთხოვთ, რომ სამართლიანად მოგვეგცნენ და ხელი აიღონ ეთნო-ქართულ მიწებზე, მაშ ჩვენც იგივე უნდა მოვთხოვოთ ჩვენს თავს და ჩავიცხროთ მინი -იმპერიალური ზრახვები. არავითარი ნიკოპსია-დარუბანდები! ერთი-ისტორიული ჩერქეზეთია, მეორე-ლეკეთი! რაც გვეკუთვნის მხოლოდ იმისათვის ვიბრძოლოთ!

  Like

 3. a.sanduxaZe said

  batono jaba, mag teritoriaze Crdilo kavkasieli tomebi gvian Camosaxldnen, mravali mecnieris mtkicebiT cdriloeT SavizRvispiretis zolze qarTveluri tomebi cxovrobdnen, amas ambobs didi pavle ingoroyvac.

  Like

 4. a.sanduxaZe said

  Древние и современные источники про Апсуа.November 26th, 2010
  1. «От Меотического озера до реки Фасиса и колхидиан считается 30 дней пути для доброго путника, от Колхиды же до Мидии не более того, и один только народ между ними, саспиры, а просиед их страну, очутишься в Мидии». Геродот
  2. «За этими же народ колхи и город Диоскурия». Псевдо Скилакс
  3. «Кораксы, Колхидское племя, по соседству с колами, коракская стена и страна колхов». Гекатей
  4. «Колхида ограничивается с севера названной частью Сарматии». Птоломей
  5. «От старою Ахею до старою Лазики и дальше до р.Ахеунт раньше жили племена называемые гениохами, корасами, колхами и лахами, а ныне живут джаки». Аноним V век
  6. «Между болгарами и Понтийским морем живут народы Гарши, Куты, а сваны до города Питиунта». Ашхарацуиц
  7. «Менгрельский государь называется бендианом и владеет двумя большими крепостями на Черном море Бати (Батуми) и Себастополем (Сухуми)». Иософат Барбаро
  8. «Колхида расположена у края Черного моря. Кораке и Фазис – реки, прославленные древними историками, называемые теперь Кодур и Рион». Жан Шарден
  9. «К юго-востоку от меотиских болот и понта по р.Кубани, вподающий в болота живет народ афгазы. С этого места до самой реки Мерулы, вподающей в Черное море, тянутся горы, в которых живут черкесы или цики. За р.Кубанью находится Менгрелия». Герберштейн
  10. «Абазы по видимому происходят из северо-западной части Кавказских гор». Петр-Симон Поллас
  11. «Когда в Имеретии Грузии были только одни цари, то Абхазия была под властью этих царей». Калеш-бей
  12. «Полагают, что они (абхазы) аборигены северо-западного Кавказа». Ю. Клапрот
  13. «Они (абхазы) частично являются потомками крымских и кубанских ханов и султанов, которые со своими племенами поселились в этих местах». Эд. Спенсер
  14. «Абхазцы, кабардинцы и некоторые другие народности долхны быть в действительности наследниками этих кочевых скифов древних авторов».
  15. «Думается, что большое племя абасков теснимое адыгейскими племенами, частью перевалило за Гагринский кряж, частью – за перевалы Псеашха, Ахбырц, Цегеркер, Марух и Клухор». А.Н. Дьячков-Тарасов
  16. «Грузины имеют двух царей – царь Давид, который правит Тифлисом, и Дадиани – Царь правящий Сухумом и Абхасом». Ал-Мухибби
  17. «Что касается остальной Колхиды, то большая часть ее расположена на море». Страбон
  18. «За Кападокией справо живут армяне, иберийци, бераны, а слева скифи, колхи, боспорцы, а также санны, которые называются санигами и которые распространяются до Понта, где находится лагерь Апасарей, Себастополь (Каусилиман) и Р.Фазис. До Трапезунда распространяются эти племена». Аппиан
  19. « Керасунт и Трапезонд – самые знаменитые города. Тут оканчивается прямая полоса, которая начинается у Босфора и, изгибаясь в бухте к северу, соединяется с противоположным берегом и образует самый узкий угол Понта. Там живут колхи». Помпаний Мале
  20. «От Диоскурии (которая также называется Себастополем) до р.Апсара раньше жил народ, который назывался колхами и затем перемеиновался в Лазы». Аноним V века
  21. «От любви к этой красавице кудрявой ясноликой стал я жителем Абхазии и заговорил по – грузински».Хакани
  22. «Абхазы живут в горах, которые распространяются до Черкусии. Вправо от них Черноморское побережье, а на востоке Менгрелии». Джованни Лука
  23. «Мореплавателей. зедледельцев и арб в Абхазии нигде не встретите. Когда около Сухуми строили Анакопискую Крепость, хан Мегрелии Бежан Дадиани пришел и помог арабами». Кятиб Челеби
  24. «На севере от Мингрелии живут абхазы. В городах и крепостях абхазцы не живут». Арканджело Ламберти
  25. В древних летописях абаза считалась Иверией, под именем которой она была известна доволбно долгое время». Яков Таинегс
  26. Грузия в полном своем объеме распространяется южнее Кавказа, севернее Армении, западнее Дагестана и востоянее Черного моря. Она состоит из Древней Колхиды, Иберии и Албании». Дремлер
  27. «Абазы очень долгое время жили на северо-западной части Кавказа». Клапрот
  28. Часто рассказывается о том, как призодили в Абхазию один за другим целые роды или отдельные лица откуда-то с Севера из-за гор». Шалва Инал-ифа
  29. Прогресивные элементы Абхазской феодальной аристократии поддерживали политику грузинских царей». Георгии Дзидзариа
  30. « Абхазы не занимались торговлей, отхожими промыслами или поденной работой, считая эти занятия позорными. Они за редким исключением не проживали в городе Сухуми, местечках Гудаута и Очамчира». Станислав Лакоба
  31. «Издревне Абхазия составляля част Грузинского царства. Последняя династия грузинских царей есть династия Абхазская». Из петиций абхазских князей
  32. Существуют многочисленные факты, которые говорят, что абхазы жили всегда одной исторической и культурной жизнью с грузинами, что абхазы. собственно, те же грузины». Д.Гулия

  Like

 5. Solmaz said

  Уважаемые коллеги, случайно зашла в ваш Сайт и с удивлением обнаружила текст своей статьи под названием “Мартовские события в Баку 1918 г.”, однако под подписью Гурама МАрхулия.
  Этот автор мне хорошо известен, неоднакратно бывал в Баку и даже стал почетным доктором Института Истории Академии Наук Азербайджана. Присвоенная часть начинается с абзаса “Мартовские события 1918 г. в Баку стали…..” до конца, с указанием всех моих источников, которых МАрхулия вообще и помине не видел.
  Я возмущена. Думаю, истинному ученому не подобает так откровенно присвоить чужую научную работу, даже для приличия не указывая хоть какую-либо ссылку на имя настоящего автора. А “статья” Гурамом МАрхулия была полностью списана из моей книги:
  Солмаз Рустамова-Тогиди. МАрт 1918. г. Баку. Азербайджанские погромы в документах”. Баку, 2009. (текст из стр. 18-38 ).
  Эта книга- сборник документов Чрезвычайной Следственной Комиссии, составленная мною , куда вошла моя общирная статья, частично присвоенная вашим автором, полностью размещена на Википедии. Можно легко проверить.
  Прошу сообщить Вашему автору это замечания удалить эту статью или же ука имя настоящего автора.
  С уважением Солмаз Рустамова-Тогиди, доктор исторических наук, профессор.
  Мой адрес: sru_t@hotmail.com

  Like

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s